UF SIV prílohe sa nachádza školský výchovný program pre školský internát, platný od 01.09.2022.

 V prílohe sa nachádza Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského internátu.

  V prílohe sa nachádza informovaný súhlas zákonného zástupcu pre školský internát.

V prílohe sa nachádza Školský výchovný program pre školský internát.

Zoznam potrieb do školskoho internátu k stiahnutiu.

Školský poriadok školského internátu.

Režim dňa detí v školskom internáte.

Plán práce školského internátu na školský rok 2018/2019.