V prílohe sa nachádza Správa o hospodárení za rok 2016.