sabca 5 sabca3 Sabca 1 sabca 2 sabca4

                     sabca

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“. Do uvedenej výzvy sa zapojila aj naša škola a od 01.februára 2022 sa pomocná vychovávateľka stala súčasťou kolektívu ŠMŠ, s cieľom pomáhať pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením.

Pomocná vychovávateľka sa venuje pomocným prácam pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti na predprimárnom stupni vzdelávania. Poskytuje deťom fyzickú starostlivosť a podporu pri obliekaní, vyzliekaní v rámci prípravy na pobyt vonku a rovnako pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávu, ako je osobná hygiena, stravovanie či odpočinok. Nápomocná je pri udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania a ostatných činnostiach súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho programu. Taktiež pomáha pri odstraňovaní fyzických bariér vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia detí v našej materskej škole.

„K deťom by sme mali pristupovať ako ku kvetom, o ktoré sa treba starať pravidelne
s citom a s rozumom, iba tak nám prinesú radosť a šťastie do života.“

Mgr. Ľubomíra Kucková