Konanie prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupcovia, vážení plnoletí uchádzači,na tomto mieste by sme Vám chceli poskytnúť niekoľko dôležitých informácií, ktoré Vás zorientujú v tom, ako bude prebiehať prijímacie konanie do Praktickej školy v Bytči na školský rok 2023/2024.

1.     Podanie prihlášky

Podľa novely zákona č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva prihlášku na vzdelávanie plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľke Praktickej školy v Bytči do 20. marca 2023.

Prihlášku podpisuje plnoletý uchádzač.

Prihlášku neplnoletého uchádzača podpisuje žiak a jeho zákonní zástupcovia. Prihlášku sú povinní podpísať obidvaja rodičia žiaka. Ak sa rodičia žiaka dohodnú, že prihlášku podpíše len jeden zákonný zástupca, v takomto prípade sú povinní  doručiť riaditeľke Praktickej školy v Bytči písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti spolu s prihláškou. 

Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ školy, ktorú žiak navštevuje. Uchádzač, ktorý už základnú školu nenavštevuje, pripojí k prihláške namiesto hodnotenia vysvedčenia alebo ich osvedčené kópie zo školy, ktorú naposledy navštevoval.

Povinné prílohy k prihláške:

-        vyjadrenie lekára so špecializáciou  všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti  uchádzača študovať zvolený odbor  (na predpísanom tlačive),

-        potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (ak má uchádzač zmenenú pracovnú schopnosť),

-        správa z diagnostického vyšetrenia uchádzača vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (nie staršia ako dva roky),

-        osvedčené kópie vysvedčení, ak bol uchádzač z niektorého vyučovacieho predmetu hodnotený slovne (iba vysvedčenia so slovným hodnotením),

-        uchádzač, ktorý už špeciálnu školu nenavštevuje, pripojí  k prihláške vysvedčenia alebo ich osvedčené kópie zo školy, ktorú naposledy navštevoval.

2.     Konanie prijímacích skúšok 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách na školský rok 2023/2024 uskutočnia v týchto  termínoch:

a) prvý termín je 4. máj 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. máj 2023,

b) druhý termín je 9. máj 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2023.

Na základe doručenej prihlášky Praktická škola v Bytči zašle uchádzačovi  pozvánku na prijímací pohovor. 

Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

Uchádzač o vzdelávanie v Praktickej škole v Bytči v školskom roku 2023/2024 bude prijatý po vyhodnotení splnených kritérií bez prijímacích skúšok.

Ak bol uchádzač o vzdelávanie prijatý, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí Praktickej škole v Bytči prijatie na vzdelávanie v stanovenom termíne.

Žiadosť o prijatie do školského internátu si uchádzač podáva počas prijímacieho konania.

3.     Odvolanie

Proti rozhodnutiu riaditeľky Praktickej školy v Bytči o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

V prípade Vášho záujmu Vám s vyplnením a skompletizovaním prihlášky môže pomôcť výchovná poradkyňa Spojenej školy internátnej v Bytči.

                                                                                                         Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

                                                                                                              výchovná poradkyňa

                                                                                                                     0911307956

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV DO PRAKTICKEJ ŠKOLY, Mičurova 367/3, BYTČA

NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Praktická škola

podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je typ špeciálnej strednej školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom.

V praktickej škole neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy je aj praktické vyučovanie.

Praktická škola Mičurova 367/3 Bytča poskytuje prípravu v odbore: remeselné práce

Kód odboru: 6492 E 00

Plánovaný počet žiakov 1. ročníka Praktickej školy pre školský rok 2023/2024: 3

Kritériá na prijatie uchádzača do Praktickej školy prerokované v Pedagogickej rade: 21.11.2022.

Uchádzač o prijatie so zdravotným znevýhodnením môže byť prijatý do 1. ročníka Praktickej školy v školskom roku 2023/2024 ak:

1.      úspešne ukončil základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a stupeň postihnutia mu neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,

2.      sa jedná aj o inú fyzickú osobu s mentálnym postihnutím alebo dospelého občana s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorý dovŕšil                         vek 18 rokov a nebol vzdelávaný v odbornom učilišti alebo praktickej škole, a to aj vtedy, ak nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1,

3.      motorická úroveň, pracovné zručnosti  a jednoduchá komunikačná úroveň uchádzača dovoľujú zvládnuť obsah vzdelávacieho programu praktickej školy.

K prijatiu do Praktickej školy predkladá zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletý uchádzač:

1.      Prihlášku na vzdelávanie  spolu s potvrdeným hodnotením od riaditeľa základnej školy,

2.      správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (Centre poradenstva a prevencie od 01.01.2023),

3.      potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (ak má uchádzač zmenenú pracovnú schopnosť).

Uchádzač bude do Praktickej školy prijatý po vyhodnotení splnených kritérií bez prijímacích skúšok.

Forma a termín podania prihlášky:

1.      Prihlášku podáva zákonný zástupca elektronicky alebo v listinnej podobe.

2.      Zákonný zástupca alebo plnoletý uchádzač podá podpísanú prihlášku spolu s prílohami poštou alebo osobne  do 20. marca 2023 na adresu                             Praktickej školy, Mičurova 367/3, 014 01 Bytča.

3.      Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia (ak sa nejedná o plnoletého uchádzača). Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku                       podpíše iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti  musia doručiť písomné vyhlásenie riaditeľke školy.

V Bytči  29.11.2022                                                                                                                                                                          Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

KRITÉRIA PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV DO PRAKTICKEJ ŠKOLY, Mičurova 367/3, BYTČA

NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Praktická škola

podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je typ špeciálnej strednej školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím
v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom.

V praktickej škole neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy  je aj praktické vyučovanie.

Praktická škola Mičurova 367/3 Bytča poskytuje prípravu v odbore: remeselné práce

Kód odboru: 6492 E 00

Plánovaný počet žiakov 1. ročníka Praktickej školy pre školský rok 2022/2023: 5

Kritéria na prijatie uchádzača do Praktickej školy prerokované v Pedagogickej rade: 14.02.2022.

Uchádzač o prijatie so zdravotným znevýhodnením môže byť prijatý do 1. ročníka Praktickej školy v školskom roku 2022/2023 ak:

 1. úspešne ukončil základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a stupeň postihnutia mu neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,
 2. sa jedná aj o inú fyzickú osobu s mentálnym postihnutím alebo dospelého občana s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a nebol vzdelávaný v odbornom učilišti alebo praktickej škole, a to aj vtedy, ak nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1,
 3. motorická úroveň, pracovné zručnosti  a jednoduchá komunikačná úroveň uchádzača dovoľujú zvládnuť obsah vzdelávacieho programu praktickej školy.

K prijatiu do Praktickej školy predkladá zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletý uchádzač:

 1. Prihlášku na vzdelávanie  spolu s potvrdeným hodnotením od riaditeľa základnej školy,
 2. správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva,
 3. potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (ak má uchádzač zmenenú pracovnú schopnosť).

Uchádzač bude do Praktickej školy prijatý po vyhodnotení splnených kritérií bez prijímacích skúšok.

Forma a termín podania prihlášky:

 1. Prihlášku podáva zákonný zástupca elektronicky alebo v listinnej podobe.
 2. Zákonný zástupca alebo plnoletý uchádzač podá podpísanú prihlášku spolu s prílohami poštou alebo osobne  do 20. marca 2022 na adresu Praktickej školy, Mičurova 367/3, 014 01 Bytča.
 3. Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia (ak sa nejedná o plnoletého uchádzača). Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpíše iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti  musia doručiť písomné vyhlásenie riaditeľke školy.

V Bytči 15.02.2022                                                                                                                                         Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČOV

 BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY DO PRVÉHO ROČNÍKA PRAKTICKEJ ŠKOLY

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU NIŽŠIE STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

Praktická škola, Mičurova 367/3, Bytča je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča a sídli v elokovanom pracovisku školy na ul. Mičurova 367/3, Bytča. Praktická škola Bytča podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pod názvom „Učíme sa pre život“ pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom.

 

Praktická škola v Bytči poskytuje prípravu v odbore: remeselné práce odbor: 6492 E 00

 

Riaditeľka Praktickej školy v Bytči po prerokovaní v pedagogickej rade určila podmienky a kritériá na prijatie uchádzačov do praktickej školy nasledovne:

 

(1) Do praktickej školy budú prijatí žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.

(2)

Do praktickej školy budú prijaté aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania
s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole, a to aj vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.

(3)

K prijatiu žiaka do praktickej školy treba predložiť pedagogickú dokumentáciu, ktorú tvorí:

- Prihláška žiaka do praktickej školy s vyjadrením triedneho učiteľa, príp. výchovného poradcu a lekára

- Zápisný lístok na štúdium na strednej škole

- Pedagogická dokumentácia žiaka obsahujúca:

 • psychologické vyšetrenie so stanovením úrovne mentálnych schopností žiaka
 • špeciálno-pedagogickú diagnostiku žiaka
 • Rozhodnutie o prijatí žiaka do špeciálnej základnej školy
 • Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole

 

(4) Do praktickej školy budú prijatí žiaci na základe absolvovania individuálneho pohovoru s uchádzačmi a jeho zákonným zástupcom a po preštudovaní pedagogickej dokumentácie žiaka.

 

Záver z prijímacieho pohovoru:

Žiak vyhovel prijímaciemu pohovoru, ak spĺňa požadované kritéria a podmienky prijatia.

Žiak nevyhovel prijímaciemu pohovoru, ak nesplnil niektoré z požadovaných kritérií a podmienok.

 

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

 

V prílohe sa nachádza aktuálny zoznam školských pomôcok pre praktickú školu. 

V prílohe sa nachádza Školský vzdelávací program pre Praktickú školu, Mičurova 367/3, Bytča s názvom Učíme sa pre život, platný od 01.09.2016.