Žiadosť o prijatie dieťaťa do Školského klubu detí.

K žiadosti o prijatie dieťaťa do Školského klubu detí, je potrebné doložiť prílohu:

Príloha č. 1 - Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa ŠKD.