Špeciálna materská škola, Mičurova 364/1 Bytča, je predškolské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením, spravidla od 2 rokov veku dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej v Bytči. Nachádza sa nad školskou jedálňou na 1. poschodí v novovybudovaných priestoroch. Na tomto poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušenstvom a spálňa.

Špeciálna materská škola poskytuje poldenné a celodenné predprimárne vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami.

V ŠMŠ sa zameriavame na:

  • vytváranie priaznivej sociálno – emocionálnej atmosféry pre osobnostný rozvoj dieťaťa v predškolskom veku,
  • uplatňovanie výchovných zložiek, v rámci ktorých je venovaná zvýšená pozornosť jazykovej výchove a rozvoju komunikačných schopností detí,
  • uplatňovanie organizačných foriem venovaných upevňovaniu zdravia detí a optimálneho rozvoja ich pohybových schopností a motoriky.

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v špeciálnej materskej škole vychádza zo Štátnych vzdelávacích programov (ďalej len ŠVP) s rešpektovaním špecifických cieľov výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením rozpracovaných v ŠkVP pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie.

Špeciálna materská škola poskytuje deťom predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím. Dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

Galéria priestorov