V prílohe sa nachádza Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022.

 AV V prílohe sa nachádza hodnotenie aktualizačného vzdelávania.

V prílohe sa nachádza Inovovaný školský vzdelávací program pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10. ročník pre žiakov s ľahkým, stredným, ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, platný od 01.09.2022.

UF SVP 22V prílohe sa nachádza Školský vzdelávací program pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10. ročník pre žiakov s viacnásobným postihnutím s ľahkým, stredným, ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, platný od 01.09.2021.

UF VV 22V prílohe sa nachádza Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022.

UF VVC 20 21V prílohe sa nachádza Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021.

V prílohe sa nachádza Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020.

Školský poriadok si môžete otvoriť v prílohe.

V prílohe sa nachádza interná smernica Ochrana pred sociálno-patologickými javmi.

V prílohe sa nachádza Interná smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov.

Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča oznamuje, že škola je poskytovateľom vzdelávania v nasledovných programoch:

Program adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca – pedagogický asistent.

Program adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca – učiteľ.

Program adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca – vychovávateľ.

Program adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného zamestnanca – psychológ.

Program adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného zamestnanca – špeciálny pedagóg.

Program aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – tvorba vnútroškolských dokumentov s využitím platnej legislatívy.

Zamestnávateľ pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca hradí náklady spojené s aktualizačným vzdelávaním a náklady spojené s adaptačným vzdelávaním okrem nákladov spojených s adaptačným vzdelávaním podľa § 52 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prílohe sa nachádza Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019.

V prílohe sa nachádza Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018.