s35 V prílohe sa nachádza zoznam pomôcok pre jednotlivé triedy ŠZŠ.

Žiadosť o prijatie do Špeciálnej základnej školy, Mičurova 364/1, Bytča
V prípade, že žiadosť o prijatie dieťaťa do Špeciálnej základnej školy, Mičurova 364/1, Bytča bude podpisovať iba jeden zákonný zástupca, priložte k žiadosti o prijatie „Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu“- Prílohu č. 2.
V prípade, že všetky písomnosti spojené s prijímaním dieťaťa na vzdelávanie žiaka bude podpisovať len jeden zákonný zástupca a zasielanie rozhodnutí chcete posielať iba jednému rodičovi, priložte k žiadosti o prijatie Prílohu č. 3.