Vážení rodičia a priatelia školy,

využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní a pomôžte tak podporiť a rozvinúť telesnú kultúru a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces našej školy.

                                                      obrázok 2

2% zo svojich daní z príjmov môžete venovať nadácii Spoločne pre región, ktorá už viac rokov spolupracuje s našou školou. Všetky vyzbierané finančné prostriedky, v plnej výške 100%, nadácia zasiela našej škole. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech našich detí.

Bližšie informácie k 2% a potrebné tlačivá na stiahnutie nájdete v prílohách.

Postup pri vypĺňaní tlačív:

1/ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. VÁM NA VYŽIADANIE VYDÁ VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ.

2/ VYHLÁSENIE (ktoré tvorí prílohu) stačí vytlačiť a podpísať v kolónke podpis daňovníka. Ostatné údaje podľa Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti vypíše zamestnanec našej školy, ktorý spracúva podklady k 2% a následne doručí všetky tlačivá za školu na príslušné daňové úrady.

Obidve tlačivá prosím odovzdajte triednym učiteľom.

Ďakujeme.

Príloha: Potvrdenie

Príloha: Vyhlásenie

zaciatok skolySlávnostné otvorenie nového šk. roku 2023/2024 sa uskutoční za priaznivého počasia na školskom dvore pri budove školy Mičurova 367/3 (žltá budova) dňa 04. septembra 2023 (pondelok) o 8,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční na školskej chodbe v hlavnej budove školy (biela budova). Po otvorení šk. roka pôjdu rodičia s deťmi, ktoré budú navštevovať prípravné ročníky do tried s triednymi učiteľmi, ostatní žiaci pôjdu domov.

Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte už zostanú v tento deň v škole a ubytujú sa v školskom internáte. Deti materskej školy sa nezúčastnia slávnostného otvorenia školského roka na školskom dvore, ale rodičia ich privedú podľa dohody s pani zástupkyňou rovno do priestorov materskej školy.

Po skončení otvorenia šk. roku bude pre rodičov k dispozícií vedúca školskej jedálne a vedúca vychovávateľka, u ktorých si môžete dohodnúť prípadné zmeny v stravovaní žiakov, príp. v dochádzke do školského klubu detí alebo školského internátu.

Vyučovanie začne podľa rozvrhu od 05.09.2023. Školský klub detí bude v prevádzke od 05.09.2023.

Tešíme sa na Vás!

Riaditeľka školy zároveň oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 06.09.2023 bude na našom odbernom mieste prerušená dodávka elektrickej energie od 7,30 do 15,30 hod. Z tohto dôvodu bude prevádzka školskej jedálne obmedzená a strava bude pripravená len pre deti z materskej školy a pre deti ubytované v školskom internáte. Prosíme rodičov, aby na tento deň pripravili svojim deťom väčšiu desiatu a deťom, ktoré navštevujú školský klub detí aj suchý obed. Strava nebude poskytnutá ani zamestnancom školy. Odhlásenie zo stravy na tento deň 06.09.2023 urobí automaticky vedúca školskej jedálne.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

                                                                                                  Slnko

                                                           dak uf

 beh1beh 2beh3

                                                                                 ZZK

                                                                     vzdelavanie

UVOFKaždoročne sa v našej škole koná tradičný karneval,

dňa 10. 02. 2023 k nám Spevko Pali zavítal.

Deťom aj dospelým sa postaral o množstvo zábavy,

spoločne sme si zatancovali i zaspievali.

 

Na všakovaké rozprávkové bytosti sme sa premenili.

Čarodejníkmi, princeznami, zvieratkami, ba aj superhrdinami sme sa stali.

Kúzelná atmosféra zaplavila naše srdcia radosťou a šťastím,

do tohto čarokrásneho sveta sa s nadšením aj o rok vrátim.

 

Vedzte, že v závere nik na stupienku víťazov nestál,

                                                                                                        predsa každý z nás svojou jedinečnosťou vyhral.

                                                                                                          Odmenou pre nás boli smiech a iskričky v očkách,

                                                                                                              naše jazýčky si pochutili na sladkostiach a domácich šiškách.

Mgr. Denisa Siládiová, Bc. Jozefína Balážová

Vážení  rodičia, vážení zákonní zástupcovia,

v tomto školskom roku Vaše deti ukončia vzdelávanie na našej škole. Je tu čas, kedy ich spolu s Vami čaká vážne rozhodnutie spojené s výberom školy, v ktorej sa budú pripravovať na svoj budúci život. Na tomto mieste by sme Vám chceli poskytnúť niekoľko dôležitých informácií, ktoré Vás zorientujú v tom, ako bude prebiehať prijímacie konanie do odborných učilíšť a praktických škôl pre školský rok 2023/2024.Podľa novely zákona č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva prihlášku na vzdelávanie uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača vypĺňa prihlášku, v ktorej uvedie najviac dva odbory vzdelávania.

Prihlášku neplnoletého uchádzača sú povinní podpísať obidvaja rodičia žiaka. Ak sa rodičia žiaka dohodnú, že prihlášku podpíše len jeden zákonný zástupca, v takomto prípade sú povinní  doručiť riaditeľovi príslušnej strednej školy písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti spolu s prihláškou. 

Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ školy, ktorú žiak navštevuje.

Povinné prílohy k prihláške:

-        vyjadrenie lekára so špecializáciou  všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti  uchádzača študovať zvolený odbor  (na predpísanom tlačive),

-        správa z diagnostického vyšetrenia uchádzača vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (nie staršia ako dva roky),

-        osvedčené kópie vysvedčení, ak bol uchádzač z niektorého vyučovacieho predmetu hodnotený slovne (iba vysvedčenia so slovným hodnotením). 

 Odborné  učilište  alebo  praktická škola  Vám  zašle  pozvánku na prijímacie pohovory spolu s pokynmi. 

Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách pre školský rok 2023/2024 uskutočnia v týchto  termínoch:

a) prvý termín je 4. máj 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. máj 2023,

b) druhý termín je 9. máj 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2023.

V prípade Vášho záujmu Vám s vyplnením a skompletizovaním prihlášky môže pomôcť výchovná poradkyňa Spojenej školy internátnej v Bytči.

                                                                                                         Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

                                                                                                              výchovná poradkyňa

                                                                                                                     0911307956

dane 2022Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z dane.

2% z daní môžete venovať nadácii Spoločne pre región, ktorá už viac rokov spolupracuje s našou školou. Všetky vyzbierané finančné prostriedky od rodičov v plnej výške 100% nadácia zasiela našej škole. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. 2% od našich rodičov pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech našich detí.

Bližšie informácie k 2% a potrebné tlačivá na stiahnutie nájdete v prílohách.

Postup pri vypĺňaní tlačív:

1/ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. VÁM NA VYŽIADANIE VYDÁ VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ.

2/ VYHLÁSENIE (ktoré tvorí prílohu) stačí vytlačiť a podpísať v kolónke podpis daňovníka. Ostatné údaje podľa Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti vypíše zamestnanec našej školy, ktorý spracúva podklady k 2% a následne doručí všetky tlačivá za školu na príslušné daňové úrady.

Obidve tlačivá odovzdajte triednym učiteľom.                                                                                                                                                                           Ďakujeme.

Prílohy:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

 

XXVI. ročník regionálnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik sa dňa 25.10.2022 z organizačných dôvodov neuskutoční.

Ďakujeme za pochopenie.

UF zaciatok rokaSlávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude dňa 05. septembra 2022 o 8,30 hod. v priestoroch školského dvora na ul. Mičurova 367/3 (žltá budova vedľa zmrzliny Jadran). V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční v priestoroch školskej chodby v hlavnej budove školy.

Do tried po skončení slávnosti pôjdu len žiaci prípravných ročníkov, ostatní žiaci, ktorí dochádzajú do školy denne pôjdu domov.

V školskom internáte zostanú deti, ktoré sú prihlásené na ubytovanie na týždenný pobyt. Pre týchto žiakov je zabezpečené celodenné stravovanie.

Rodičia môžu svoje deti prihlásiť v tento deň na odoberanie stravy od 06.09.2022 (desiata, obed) u vedúcej školskej jedálne.

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude prebiehať od 06.09.2022. Vyučovanie v tento deň končí najneskôr piatou vyučovacou hodinou (12,35 hod.)

Pre deti, ktoré navštevujú špeciálnu materskú školu sa slávnostné otvorenie v uvedených priestoroch netýka. Rodičia privedú svoje dieťa do materskej školy v čase od 7,00 hod. do 8,00 hod. Dĺžku pobytu budú mať novoprijaté deti v tento deň z dôvodu adaptácie na prostredie a podmienky skrátenú podľa pokynov zástupkyne riaditeľky materskej školy. Ďalšie podmienky si zákonní zástupcovia dohodnú s triednymi učiteľkami.

Každé dieťa/žiak môže do školy nastúpiť len v prípade, ak neprejavuje známky respiračného ochorenia a známky ochorenia na COVID-19. Z tohto dôvodu sú zákonní zástupcovia povinní odovzdať pred nástupom dieťaťa do školy písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Rodičia môžu toto vyhlásenie potvrdiť elektronicky cez EDUPAGE, alebo podpísané v papierovej forme odovzdajú zdravotníkovi školy pri vstupe (príloha č.1).

Príloha č.1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

                                                                                                                      Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

Riaditeľka Spojenej školy internátnej v Bytči oznamuje rodičom detí zo Špeciálnej materskej školy, že z dôvodu blízkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19, je materská škola v dňoch 15.02.2022 - 18.02.2022 (vrátane) zatvorená pre deti, ktoré nemajú výnimku z karantény. Prosím rodičov o sledovanie zdravotného stavu svojich detí a v prípade podozrenia, prípadne výskytu príznakov na ochorenie COVID-19, kontaktujte svojho detského lekára, ktorý rozhoduje o ďalšom postupe.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

Poprosím rodičov, aby si skontrolovali pred odoslaním vyhlásení o bezpríznakovosti, ktoré tlačivo odkliknú a pošlú cez Edupage. V prípade dieťaťa/žiaka, odkliknú Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. V prípade vstupu rodiča do budovy školy, odkliknú Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.
Ak má dieťa/žiak príznaky ochorenia na COVID-19 alebo bolo v styku s pozitívne testovanou osobou najneskôr 2 dni pred nástupom do škôlky/školy, je potrebné dodržiavať karanténu, o ktorej vždy rozhoduje ošetrujúci lekár dieťaťa. O dĺžke karantény nemôže rozhodnúť učiteľ ani rodič, ale len ošetrujúci lekár, ktorého sú rodičia povinní kontaktovať. O dĺžke karantény, ktorú určil ošetrujúci lekár, informujte, prosím Vás, svojich triednych učiteľov, aby sme aj my mohli vzájomne chrániť ostatné deti, Vás a sami seba.
V prípadoch, ak dieťa bude prejavovať známky respiračného ochorenia (kašeľ, zvýšená teplota, nádcha), toto dieťa neprevezmeme na vyučovanie a rodič bude povinný vziať dieťa domov. Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

Aktuálne písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič za svoje dieťa vždy, ak dieťa chýba v škole 3 po sebe nasledujúce dni.

Príloha č. 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – dieťa/žiak

Príloha č. 1a: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti – rodič

Vážení  rodičia,

blíži sa čas, kedy Vaše deti ukončia vzdelávanie na našej škole a Vy spolu s nimi rozmýšľate kam ďalej.  Na tomto mieste by sme Vám chceli poskytnúť niekoľko dôležitých informácií, ktoré Vás zorientujú v tom, ako bude prebiehať prijímacie konanie do odborných učilíšť a praktických škôl pre školský rok 2022/2023.Podľa novely zákona č. 45/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.1.2022 podáva prihlášku na vzdelávanie uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy  do 20. marca 2022.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača vypĺňa prihlášku, v ktorej  uvedie najviac dva odbory vzdelávania.

Prihlášku neplnoletého uchádzača sú povinní podpísať obidvaja zákonní zástupcovia žiaka. Ak sa rodičia žiaka dohodnú, že prihlášku podpíše len jeden zákonný zástupca, v takomto prípade sú povinní doručiť riaditeľovi príslušnej strednej školy písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti spolu s prihláškou. 

Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

Povinné prílohy k prihláške:

-          vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať zvolený odbor (na predpísanom tlačive),

-          správa z diagnostického vyšetrenia uchádzača vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (nie staršia ako dva roky),

-          kópie vysvedčení, ak bol uchádzač z niektorého vyučovacieho predmetu hodnotený slovne (iba vysvedčenia so slovným hodnotením). 

Odborné učilište alebo praktická škola Vám zašle pozvánku na prijímacie pohovory spolu s pokynmi. 

Zákonný zástupca žiaka je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách pre školský rok 2022/2023 uskutočnia v týchto  termínoch:

a) prvý termín je 2. máj 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. máj 2022,

b) druhý termín je 9. máj 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2022.

V prípade Vášho záujmu Vám s vyplnením a skompletizovaním prihlášky môže pomôcť výchovná poradkyňa Spojenej školy internátnej v Bytči.

Ak máte akékoľvek otázky sme tu pre Vás.

Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

výchovná poradkyňa

0911307956