Školský klub detí (ďalej len ŠKD) zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v Spojenej škole internátnej, Mičurova 364/1, Bytča, odpočinkovú, rekreačnú a záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Vychovávatelia ŠKD uskutočňujú s deťmi pravidelnú prípravu na výchovno-vzdelávací proces, relaxačno-oddychové a záujmové činnosti podľa potrieb a požiadaviek detí.

Školský klub detí riadi vedúca vychovávateľka, ktorá priamo zodpovedá riaditeľke školy. Riaditeľka školy určuje počet výchovných oddelení podľa počtu prihlásených detí.

Deti sa do ŠKD prijímajú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky (zápisný lístok) podanej ich zákonným zástupcom. O prijatí do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy. Deti sa zaraďujú do oddelení spravidla podľa veku.

Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD určuje na príslušný školský rok riaditeľka školy. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca mesačne a to vždy mesiac vopred do 10.dňa v mesiaci.

 

Galéria priestorov