V prezentácií si môžete pozrieť, ako rozvíjame finančnú gramotnosť žiakov v školskom internáte a školskom klube detí.

Dňa 20.01.2020 si deti školského internátu a školského klubu detí vyskúšali, ako je to, keď sa z nich stanú „básnici“. Pani učiteľka Mgr. Tóthová ako koordinátorka žiackej knižnice pre nich pripravila súťaž v tvorivosti o najkrajšiu veršovanú básničku, riekanku, hádanku. Pri práci s deťmi jej pomáhal Tonko Cestovateľ, ktorý precestoval celý svet a zastavil sa aj pri týchto deťoch, aby sa dozvedel, aké sú šikovné. A naozaj boli. Spoločne s menšou pomocou p. učiteľky a p. vychovávateliek vytvorili krásne básničky a hádanky. Presvedčiť sa o tom, že deti boli naozaj tvorivé, môžete aj tu priloženými básničkami a hádankami.                                                                                     

Mgr. Magdaléna Tóthová

Dňa 29.11.2019 mali deti školského internátu zaujímavé popoludnie v rámci predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti. Pani učiteľka Mgr. Tóthová, vedúca žiackej knižnice, si pre nich pripravila zaujímavý program. Porozprávala o tom, čo je to čitateľská gramotnosť, ako si deti vlastným čítaním rozvíjajú čítanie s porozumením, aktívnu slovnú zásobu, ale aj správnu výslovnosť a komunikáciu. Deti so záujmom odpovedali na rôzne otázky. Pani učiteľka deťom prečítala rozprávku o Jankovi a Marienke a oni ju zreprodukovali. S maňuškami si zahrali postavy, ktoré v rozprávke vystupovali. Následne si všetci išli vybrať knihy zo školskej knižnice, aby si ich poprezerali a prečítali.

                                                   Mgr. Magdaléna Tóthová,  Bc. Mária Chabadová

Bc. Mária Chabadová spracovala prezentáciu z oblasti rozvoja finančnej gramotnosti detí v školskom internáte.

Prezentáciu Kohútik - Červený hrebienok vypracovala v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti Bc. Mária Chabadová.

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Pri tejto príležitosti navštívili deti školského internátu 25.03.2019 Mestskú knižnicu v Bytči. S pracovníčkami knižnice besedovali o prečítaných knihách. Starší žiaci si svoje vedomosti overili pri vypĺňaní Rozprávkovej tajničky. Mladšie deti vymaľovali obrázky známych rozprávkových príbehov a dej rozprávky prerozprávali vlastnými slovami. S radosťou si zasúťažili v hľadaní piatich rozdielov na dvoch obrázkoch, hádali hádanky, recitovali básne. Na záver si žiaci vypožičali knihy, ktoré ich zaujali, aby si ich prečítali a niečo nové sa z nich dozvedeli. Čítaním kníh si žiaci formujú kladný vzťah ku knihe a k literatúre a rozvíjajú svoju čitateľskú gramotnosť.

Bc. Mária Chabadová

V stredu 14.11.2018 deti školského internátu s pani vychovávateľkami navštívili Mestskú knižnicu v Bytči. Čitateľskú gramotnosť rozvíjali spoločným čítaním rozprávok. Najskôr si vypočuli rozprávku „O zajkovi Zahrajkovi“, v ktorej sa dozvedeli, aké potrebné je mať dobrých kamarátov. V knihe „Rozprávky o zvieratkách“ si prečítali príbeh „O myške hrdopýške“ a „O kocúrovi v čižmách.“ Každý príbeh hovorí o pocitoch zvierat, ktoré sa spolu s ľudskými bytosťami stávajú hlavnými hrdinami a do príbehov vnášajú nevšedné čaro a nehu. Tieto rozprávky nás učia byť lepšími a poučiť sa z chýb ich hrdinov. Z bohatého výberu kníh, ktoré knižnica svojim čitateľom ponúka si každý žiak vybral rozprávkovú knihu, ktorá ho zaujala, aby si ju prečítal a potešil sa ňou.

 

Bc. Mária Chabadová

Žiaci ŠKD a ŠI sa v rámci voľnočasových aktivít stretli dňa 11. októbra 2018 na spoločnom podujatí „Eko hry“. V súťažno-zábavných hrách precvičovali a upevňovali vedomosti o známych prírodninách (stromy, listy, plody). V štafetových hrách rozvíjali pohotovosť, postreh, pohybové schopnosti, obratnosť, rýchlosť. Mladší žiaci 1. oddelenia ŠKD určovali pomocou hmatu druh prírodnín, ktoré vytiahli z košíka. Cieľom hry „Pavučina vzťahov“ bolo uvedomiť si dôležitosť zachovania všetkých organizmov na Zemi a pochopiť ich vzájomné vzťahy.

 

Vychovávateľka ŠI Bc. Mária Chabadová  

Prezentáciu Živočíchy žijúce v okolí vody, vypracovanú v rámci prírodovedno-environmentálnej oblasti výchovy, ktorú spracovala Bc. Mária Chabadová, si môžete pozrieť TU.

Počas rekreačnej činnosti si deti ŠI užili bohatú snehovú nádielku na zimné radovánky. Usilovne stavali snehuliakov a kĺzali sa na lopároch. Tešili sa z pohybových hier na snehu, ako napríklad „Líška a hus“ a „Mráziky“. Pri spoločnej guľovačke sa deti do sýta vyšantili a zabavili.

Bc. Mária Chabadová

V priloženej prezentácii si môžete pozrieť námety a postupy technicko-pracovnej činnosti v školskom internáte.

 

V priloženej prezentácii si môžete prečítať, ako rozvíjajú čitateľskú gramotnosť detí p. vychovávateľky v školskom internáte.

 

Pri príležitosti mesiaca knihy navštívili žiaci školského internátu Mestskú knižnicu v Bytči. S pracovníčkami knižnice besedovali o prečítaných knihách – ako správni čitatelia rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť. So záujmom si prezerali nové knihy, ktoré si zároveň aj vypožičali.

Bc. Mária Chabadová

Prezentácia o tom, ako deti školského internátu poznávajú liečivé rastliny.

Prezentácia výroby tenerifových motýlikov dokumentuje pracovný postup výroby v rámci pracovno-technickej činnosti v školskom internáte.