Žiadosť o prijatie dieťaťa do Špeciálnej materskej školy

K žiadosti o prijatie dieťaťa do Špeciálnej materskej školy v Bytči, je potrebné doložiť prílohy:

Príloha 2 - Písomné vyhlásenie 
Príloha 3 - Písomné vyhlásenie 
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní doloží nasledovné prílohy:
Príloha 4 - Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
Príloha 5 -  Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole
V prípade, že rodič potrebuje potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania vytlačí si Prílohu_1.
Príloha 1 - Potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania