Praktická škola v Bytči bola zriadená 01.09.2016. Od 01.01.2017 je spolu so špeciálnou materskou školou a špeciálnou základnou školou jednou z organizačných zložiek Spojenej školy internátnej v Bytči. Praktická škola je jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím do spoločnosti.

Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu, základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti, no v podmienkach praktickej školy sú schopní osvojiť si zručnosti a návyky potrebné na vykonávanie jednoduchých pracovných činností.

Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

Praktická škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C.

Vyučovací čas žiaka je v 1., 2. a 3. ročníku 26 hodín týždenne. Vzdelávanie žiakov je členené do jednotlivých ročníkov. Obsah vzdelávania rešpektuje danosti mentálne postihnutých žiakov, je určený vzdelávacím programom praktických škôl, ktorý vypracoval Štátny pedagogický ústav Slovenskej republiky a schválilo Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ak zdravotné znevýhodnenie neumožňuje vzdelávanie žiaka podľa vypracovaného učebného plánu, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Profilujúcim predmetom Praktickej školy, Mičurova 367/3, Bytča, je predmet Remeselné práce, ktorý je zameraný na získanie základných manuálnych zručností z oblasti ľudových remesiel - výšivkárstvo, práca s priadzou, drotárstvo, modelovanie, textilné doplnky, práce s drobným a prírodným materiálom.

Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale záverečné vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na vykonávanie pomocných prác v odbore remeselné práce pod dohľadom zodpovednej osoby. Umožňuje žiakom možnosť fyzicky a psychicky dospieť, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní, pracovať v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku.

Absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie.  

 

Galéria priestorov