grafika2V rámci projektu Sme iní, ale nie horší – učíme sa moderne, do ktorého boli učitelia našej školy zapojení ešte pred desiatimi rokmi, sme získali okrem praktických zručností, námetov a skúseností aj množstvo pomôcok, ktoré dodnes využívame vo výchovno-vzdelávacom procese. Poznatky a materiálno-technické vybavenie boli zapracované do školského vzdelávacieho programu, predovšetkým do predmetu remeselná výchova, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, matematika či hudobná výchova.
Jednou z techník, ktoré sú zapracované do školského vzdelávacieho programu v predmete výtvarná výchova, je grafika. S využitím medzipredmetových vzťahov v predmete pracovné vyučovanie si dievčatá šiesteho a siedmeho ročníka vyskúšali tlač z plochy – monotýpiu a tlač z výšky, pri ktorej využili rôzny odpadový materiál – rôzne druhy papiera a tetrapaky. Najprv si vytvorili koláž z papiera a kartónu, ktorú následne odtláčali. Potom vyskúšali aj tlač s využitím nápojových tetrapakových kartónov. Výsledkom ich práce sú jedinečné a originálne diela, pri tvorbe ktorých sa rozvíjala jemná motorika ako aj kreativita žiakov.

Mgr. Júlia Moravíková