Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu vychovávateľ v školskom klube detí s nástupom od 01.09.2022.

Kvalifikačné predpoklady:

- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 MŠVVaŠ SR, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca, v platnom znení.

Ďalšie predpoklady:

  • úplné stredné odborné vzdelanie – vychovávateľstvo alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe vychovávateľstvo ,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • znalosť práce s PC,
  • flexibilita, kreativita, spoľahlivosť, empatia, zodpovednosť,
  • aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti,
  • zvládanie záťažových situácii pri práci so zdravotným znevýhodnením.

Zoznam vyžadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,

- štruktúrovaný životopis,

- kópia dokladu, prípadne dokladov o vzdelaní,

- podľa  § 15a  ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca preukazuje čestným vyhlásením

a) bezúhonnosť,

b) skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a

c) skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Pracovný pomer:

na dobu určitú počas zastupovanie MD a rodičovskej dovolenky, so skúšobnou dobou 3 mesiace.

Pracovný úväzok: 100%.

Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

Požadované doklady posielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 15. mája 2022.

E-mailové pozvánky na výberové stretnutie  budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.