Žiadosť o prijatie dieťaťa do Školského internátu.

K žiadosti o prijatie dieťaťa do Školského internátu, je potrebné doložiť prílohu:

Príloha č. 1 - Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa ŠI.