Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča oznamuje, že škola je poskytovateľom vzdelávania v nasledovných programoch:

Program adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca – pedagogický asistent.

Program adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca – učiteľ.

Program adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca – vychovávateľ.

Program adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného zamestnanca – psychológ.

Program adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného zamestnanca – špeciálny pedagóg.

Program aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – tvorba vnútroškolských dokumentov s využitím platnej legislatívy.

Zamestnávateľ pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca hradí náklady spojené s aktualizačným vzdelávaním a náklady spojené s adaptačným vzdelávaním okrem nákladov spojených s adaptačným vzdelávaním podľa § 52 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.