V prílohe sa nachádza Smernica o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, s ubytovaním v školskom internáte  a stravovaním v školskej jedálni.