Školský poriadok si môžete otvoriť v prílohe.

V prílohe sa nachádza interná smernica Ochrana pred sociálno-patologickými javmi.

V prílohe sa nachádza Interná smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov.