Pomôcky AAK 2

 

Ďakujeme mamičke jednej žiačky, ktorá zakúpila AAK pomôcky (forma náhradnej a podpornej komunikácie) pre nehovoriacich žiakov. Ďakujeme.

Tím CŠPP

 

V Spojenej škole internátnej, Mičurova 364/1, Bytča zabezpečujeme v jej jednotlivých organizačných zložkách výchovu a  vzdelávanie aj deťom a žiakom s pridruženým sluchovým postihnutím. Počas výchovno-vzdelávacieho procesu pracuje so žiakmi asistentka učiteľa, ktorá sa im venuje individuálne a na odbornej úrovni. Pri komunikácii so sluchovo postihnutými  deťmi a žiakmi využíva všetky komunikačné formy a metódy vhodné pre sluchovo postihnutých (posunkový jazyk, totálnu komunikáciu, pomocné artikulačné znaky...), ktoré im pomáhajú osvojiť si učivo dané vzdelávacím programom.

V Centre špeciálno-pedagogického poradenstva Bytča, ktoré je organizačnou súčasťou školy, sa deťom a žiakom so sluchovým postihnutím venuje špeciálna pedagogička - surdopédka, ktorá im zabezpečuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť prostredníctvom edukačných a poradenských činností.

Poskytuje im:

  • ranú a predškolskú starostlivosť,
  • pravidelné surdopedické intervencie,
  • poradenstvo pri využívaní komunikačných metód sluchovo postihnutých.

Špeciálna pedagogička - surdopédka poskytuje poradenstvo aj zákonným zástupcom sluchovo postihnutých detí a žiakov, ale aj pedagogickým zamestnancom, ktorí s nimi výchovno-vzdelávací proces realizujú.

Surdopédka poskytuje konzultačné hodiny:

  • každú stredu od 11,30 -13,45 hodiny,
  • každý piatok  od 11,30 -13,00 hodiny.

V prípade potreby ju môžete kontaktovať na t. č.: 0907 630 500 (iba prostredníctvom SMS) alebo prostredníctvom mailu: monika.jatiova@szsibytca.sk

Úvodné stretnutie si môžete telefonicky dohodnúť aj s administratívnou pracovníčkou CŠPP na telefónnom čísle  0911 553 327 v čase od 7,30 - 15,30 hodiny.

 

Radi a ochotne Vám poradíme. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Deťom a žiakom so sluchovým postihnutím sa venuje špeciálna pedagogička - surdopédka, ktorá im zabezpečuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť prostredníctvom edukačných a poradenských činností. Jej prácu a bližšie informácie si môžete pozrieť v priloženej prezentácií.

Mgr. Monika Játiová

 

Začiatok prázdnin už tradične patrí dennému letnému táboru, ktorý každoročne organizuje naše CŠPP pre klientov poradne. Inak tomu nebolo ani tento rok. Deti, ktoré sa zúčastnili denného tábora na začiatku júla, však tentoraz zažili niečo naozaj výnimočné. Okrem tradičných hier a aktivít boli pre nich totiž pripravené aj viaceré nové prekvapenia. 

Denný tábor s názvom „Malý farmárik“ bol zorganizovaný vďaka spoločnosti TESCO, Nadácii Tesco a Nadácii Pontis, ktorí nám umožnili zapojiť sa do projektu a prostredníctvom neho sme získali finančnú podporu. A práve vďaka tomuto príspevku sa nám podarilo pripraviť pre deti zaujímavý program. Deti si počas tábora napr. ušili farmárske kostýmy, navštívili farmu, učili sa sadiť a spoznávať bylinky, tancovať country tance, vytvárali si priateľský vzťah so psíkmi prostredníctvom canisterapie a množstvo ďalších pútavých aktivít. 

Prostredníctvom prezentácie (ktorú nájdete TU) si môžete tieto fantastické zážitky pripomenúť spolu s nami. 

tím zamestnancov CŠPP

Prezentácia Komunikácia s deťmi so sluchovým postihnutím v špeciálnej materskej škole, ktorú vypracovala Mgr. Monika Játiová,  je zameraná na prácu s deťmi so sluchovým postihnutím  pri  využívaní rôznych foriem komunikácie (napr. posunkový jazyk, odzeranie...) a na rozvíjanie slovnej zásoby.


 

V prezentácii Vám surdopedička našej ŠMŠ, Mgr. Monika Játiová, priblíži špecifiká výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutých. 

 

 

Prezentácia denného letného tábora, ktorý organizovali zamestnanci Centra špeciálneho-pedagogického poradenstva pri ŠZŠsMŠI Bytča.

Prezentácia Centra špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole internátnej  v Bytči Vám priblíži základné informácie z oblasti logopédie: o reči a druhoch narušenej komunikačnej schopnosti.

Prezentácia z denného letného tábora, ktorý organizovalo CŠPP Bytča v dňoch 30.06. - 04.07.2014.