Riaditeľka školy oznamuje rodičom žiakov, že ministerstvo školstva umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkým žiakom prípravného až 10. ročníka špeciálnej základnej školy a všetkých ročníkov základnej školy pre žiakov s autizmom, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

Rodičia žiakov podľa vlastného uváženia vyhodnotia, či o tento spôsob jednorazového testovania svojich detí majú záujem. V prípade záujmu od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 do 8,00 hod. nahlásia záujem o testovanie kloktacími PCR testami riaditeľke školy formou e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Rodičia žiakov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Ak by testovanie rodičia vykonávali v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

Na základe záujmu rodičov o jednorazové testovanie kloktacími PCR testami škola objedná  potrebný počet testov od dodávateľa a po dohode s ním určí deň a spôsob realizácie testovania žiakov týmito testami v dňoch od 02.09.20221 – 05.09.2021.

Deň zberu testov si škola dohodne s dodávateľom kloktacích testov individuálne. Testy budú vyzdvihnuté dodávateľom na adrese školy a do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

Spôsob, akým prebieha testovanie kloktacími PCR testami, ako aj všetky potrebné informácie o kloktacích PCR testoch nájdete na webovej stránke ministerstva https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

Ďalej ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom školy, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Rodičia žiakov podľa vlastného uváženia vyhodnotia, či o tento spôsob testovania svojich detí majú záujem. V prípade záujmu  od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 do 8,00 hod. nahlásia záujem o testovanie domácimi antigénovými testami riaditeľke školy formou e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Následne škola  požiada odbor školstva na okresnom úrade v sídle kraja o vydanie príslušného počtu balení samotestov. Škola môže požiadať len o presný počet samotestov. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.

Od 30. 8. 2021 škola vyzdvihne požadovaný počet balení samotestov na príslušnom odbore školstva okresného úradu v sídle kraja. Škola je povinná na vyžiadanie okresného úradu preukázať počet rodičov, ktorí prejavili záujem o antigénové samotestovanie.

Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

Sprievodca pre samotestovanie

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

Mgr. Anna Ďurajková

Vážení rodičia,

od 01. septembra 2021 sa bude poskytovať dotácia na stravu vo výške 1,30 € iba tým deťom ŠMŠžiakom ŠZŠ a žiakom ZŠ pre žiakov s AUT, ktorých zákonní zástupcovia doručia:

1) potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

   alebo

2) potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

   alebo

3) čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Deti v ŠMŠ do 5 rokov veku majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu životného minima alebo hmotnej núdze podľa § 4 ods. 3 písm. a)alebo b) zákona o dotáciách.

Termín doručenia : do 31. JÚLA 2021

Spôsob doručenia:

 1. OSOBNE DO POŠTOVEJ SCHRÁNKY ŠKOLY
 2. POŠTOU NA ADRESU ŠKOLY: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča
 3. ZASLANÍM SKENOVANÉHO DOKUMENTU NA e-mail: eva.sedliackova@szsibytca.sk      

V prípade doplnenia informácií ohľadom dotácie na stravu volajte vedúcej školskej jedálne Bc. Eve Sedliačkovej na t. č. 0911 18 01 64 v čase od 8:00 - 16:00 hodiny.

Vzor čestného vyhlásenie si možu rodičia stiahnúť v priloženej prílohe.

Príloha: Čestné vyhlásenie

01.07.2021 – 09.07.2021

Pozývame kamarátov do rozprávkovej krajiny plnej detských snov a zábavy, kde sa bude fantázia prelínať so skutočnosťou. Kto by nechcel nájsť skutočný poklad? Minulý školský rok sme to v letnej škole nemali vôbec jednoduché. Mysleli sme si, že nám poklad ukryl drak, ktorý sa nachádza v studni pri Bytčianskom zámku. Časť pokladu deti našli pomocou indícií u pani riaditeľky, no zvyšná polovica sa nikde nenašla. Preto sa tento rok opäť premeníme na pátračov a vydáme sa na dobrodružnú cestu plnú prekvapení, ktorá nás pri ceste za strateným pokladom určite čaká.

Rozhodli sme sa, že to tento rok nenecháme len tak. Na pomoc si zavoláme policajtov, ktorí presne vedia, ako sa hľadajú stratené veci.

Ak by bol poklad na neprístupnom mieste, veríme, že si s cestou k nemu hravo poradia hasiči.

Autobus nám pomôže prekonať ďalekú cestu do Papradna na Kolibu, kde nám možno zvieratká pošepnú, kde by sa mohol poklad ukrývať.

Najviac pokladov sa skrýva v hradoch, možno aj ten náš bude ukrytý práve v tom našom skákacom hrade.

Vo Westernovom mestečku v Rašove sa z nás stanú kovboji a priučíme sa tam rôznym zručnostiam, ktoré nám pomôžu prekonať prekážky na ceste za pokladom.

Naši kamaráti Pali a Pali nám prídu zahrať a zaspievať, aby sme načerpali veľa nových síl pri náročnej a dobrodružnej ceste.

Veríme, že spoločne zažijeme nezabudnuteľných šesť dní. Dni, počas ktorých sa bude úsmev, radosť, dobrodružstvo a poznanie rozdávať medzi deti každý deň.

Na všetkých sa veľmi tešia Vaše pani učiteľky, asistentky a vychovávateľky SŠI v Bytči. 

Mgr. Mária Holáčiková

                                                                  

                                                  

 

Čo nevidieť, nastane čas prázdnin. Mnohí by si mohli myslieť, že sa v škole počas týchto júnových dní nudíme. Práve naopak, čaká nás ešte veľa práce, ale aj zábavy:

poupratujeme si triedy, vyčistíme lavice, vygumujeme popísané a zalepíme poškodené knihy,

dáme do poriadku školský pozemok a školský dvor,

vo štvrtok 24.6. sa tešíme na koncert Tomáša Bezdedu, na ktorý nás pozvali kamaráti zo ZŠ Lániho,

v piatok 25.6. si pozrieme divadlo O čertovi Kolofónovi a odovzdáme knihy,

v pondelok 28.6. budeme venovať vychádzke v prírode a športu na Atletickom trojboji,

navštívime výstavu Premeny svadobnej bielej v Sobášnom paláci v Bytči,

v stredu 30.6. o 8,30 hodine sa všetci spolu stretneme na Slávnostnom ukončení šk. roka 2020/2021. 

Mgr. Božena Bašová

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča oznamuje zákonným zástupcom detí, že v prípade záujmu zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do Základnej školy pre žiakov s autizmom alebo do Špeciálnej základnej školy v Bytči pre školský rok 2021/2022  je potrebné kontaktovať riaditeľku školy na č. tel. 0911 553 321 – Anna Ďurajková najneskôr do 10. mája 2021.

Mgr. Anna Ďurajková

Vážení rodičia našich deviatakov,

je tu čas, kedy si Vaše deti kladú otázku, čím budem a rozhodujú sa, kam ďalej po ukončení vzdelávania na našej škole. Je to pre ne, ako aj pre Vás, ako rodičov, jedno z veľmi dôležitých rozhodnutí v ich živote. Preto sme tu, aby sme Vám, ak to budete potrebovať, poradili a podali pomocnú ruku.
Na tomto mieste by sme Vám radi poskytli niekoľko dôležitých informácií, ktoré sa týkajú podávania prihlášok na štúdium v rámci prípravy Vašich detí na budúce povolanie.
 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách na školský rok 2021/2022 uskutočnia v týchto termínoch:

a) prvý termín je 3. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. máj 2021,

b) druhý termín je 10. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. máj 2021.

Zákonný zástupca žiaka môže podať najviac dve prihlášky na vybrané odbory. Prihlášky Vám budú doručené prostredníctvom Vašich detí v priebehu mesiaca marec 2021.

Zákonný zástupca žiaka je povinný doručiť triednemu učiteľovi žiaka Vami podpísané a lekárom potvrdené prihlášky do 8. apríla 2021. 

Prihlášky a zápisné lístky spolu s kópiou osobnej dokumentácie žiaka škola zašle do odborného učilišťa alebo praktickej školy, ktorú si Vaše dieťa vybralo. Odborné učilište alebo praktická škola Vám zašle pozvánku na prijímacie pohovory spolu s pokynmi. 

Zákonný zástupca žiaka je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

O prípadných zmenách vyplývajúcich z usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás budeme obratom informovať prostredníctvom webového sídla školy a Vašich detí.

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás.

                                                                                                         Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

                                                                                                              výchovná poradkyňa

                                                                                                                 tel. 0911 307 956  

Riaditeľka školy oznamuje žiakom, rodičom a zamestnancom, že na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 z 05. februára 2021 a súhlasu zriaďovateľa obnovujeme školské vyučovanie v Špeciálnej materskej škole, Špeciálnej základnej škole, Základnej škole pre žiakov s autizmom a v Praktickej škole od 08.02.2021 (pondelok).  Od tohto dňa je obnovená aj prevádzka školského klubu, školského internátu, školskej jedálne a centra špeciálnopedagogického poradenstva.

 

Podmienky nástupu pre deti a žiakov do školy:

 • dieťa/žiak nemôže vykazovať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, hlieny, sople)
 • negatívny test na ochorenie COVID – 19 platný najviac 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID – 19 za posledných 90 dní musí mať aspoň jeden zákonný zástupca
 • vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 11a tohto oznamu)
 • žiaci budú dodržiavať podmienky nosenia rúšok (okrem výnimiek) a pravidelnej dezinfekcie rúk
 • žiaci školy nemusia absolvovať  test.

 

Podmienky nástupu zamestnancov na pracovisko:

 • negatívny test na ochorenie COVID – 19 platný najviac 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID – 19 za posledných 90 dní
 • vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 9a).

Prosíme rodičov, aby dodržiavali všetky nariadenia a pokyny riaditeľky školy, ktoré sú zverejnené na vstupných bránach a dverách budov školy. V súvislosti s mimoriadnou situáciou  COVID-19 – platí pre rodičov zákaz vstupu do školy.  Informácie o deťoch/žiakoch budú naďalej poskytované ich pri odovzdávaní rodičom, telefonicky resp. prostredníctvom žiackej knižky. Osobné nevyhnutné stretnutia s rodičmi budú uskutočňované v čase po vyučovaní vo vyhradenom priestore školy. 

 

Žiakom, ktorí sa z dôvodu obáv na ochorenie COVID – 19 nezúčastnia prezenčného vzdelávania, budú triedni učitelia v dohodnutých intervaloch (raz za 2 -3 dni) zasielať úlohy na domáce vypracovanie. Neprítomnosť týchto žiakov na prezenčnom vyučovaní bude ospravedlnená.

Vážení rodičia, zamestnanci,

prosíme Vás o pochopenie situácie, ktorá nastala tým, že ministerstvo školstva  vydalo Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania až v piatok 05. februára 2021 vo večerných hodinách a tak do toho času sme nemohli uverejniť náš  oznam, čím bola situácia okolo otvorenia školy neistá a vyčerpávajúca pre každého z nás.

 

Oznamujeme Vám, že jarné prázdniny budú v dňoch 15.02.2021 - 19.02.2021.

 

TEŠÍME SA NA VÁS !

                    Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

 

 

Prílohy:

9a - Zamestnanec - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a ... 

11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a ... 

files/navrat_do_skol.pdf

Riaditeľka školy oznamuje žiakom 5.-10. ročníka vo všetkých variantoch a žiakom Praktickej školy, že v nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva SR č. 202018259:1-A1810 zo dňa 02.11.2020 a usmernenia zriaďovateľa školy obnovuje vyučovanie od 10.11.2020 prezenčnou formou.

Všetci žiaci školy nad 10 rokov pri nástupe do školy sú povinní preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka Spojenej školy internátnej oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že:

 

 • jesenné prázdniny sú v dňoch 30.10.2020 (piatok), 02.11.2020 (pondelok), 06.11.2020 (piatok) a 09.11.2020 (pondelok)

 

 • výchovno-vzdelávací proces pre deti Špeciálnej materskej školy prebieha denne prezenčnou formou

 

 • výchovno-vzdelávací proces žiakov prípravného až 4. ročníka Základnej školy pre žiakov s autizmom a Špeciálnej základnej školy prebieha prezenčnou formou. Vyučovanie pre týchto žiakov je povinné. Školský klub detí je v prevádzke v nezmenenom režime.

 

 • vyučovanie pre žiakov druhého stupňa Základnej školy pre žiakov s autizmom (5.-9. ročník), žiakov Špeciálnej základnej školy vo všetkých variantoch (5.-10. ročník) a žiakov Praktickej školy (1.-3. ročník)  bude v dňoch 26.10.2020 – 27.11.2020 prebiehať dištančnou formou.

 

 • školský internát bude v prevádzke od 03.11.2020 len pre ubytovaných žiakov I. stupňa Špeciálnej základnej školy.

 

Upozorňujeme žiakov druhého stupňa školy a žiakov Praktickej školy, že vyučovanie v uvedenom období sa neprerušuje, mení sa len forma vzdelávania. Všetky povinnosti týkajúce sa účasti aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov a žiakov.

 

Deti, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou nemôžu mať nariadenú karanténu.

V prípade ďalších zmien a usmernení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR budete informovaní prostredníctvom webového sídla školy.

                                                                                                                                                    Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že od 20.10.2020 (utorok) obnovuje výchovno-vzdelávací proces pre deti Špeciálnej materskej školy a žiakov prípravného až 4. ročníka Špeciálnej základnej školy (A, B, C variant) a Základnej školy pre žiakov s autizmom.

Od 20.10.2020 do odvolania nie je v prevádzke školský internát.

Žiaci druhého stupňa Špeciálnej základnej školy (5. – 9. ročník vo všetkých variantoch), Základnej školy pre žiakov s autizmom a žiaci Praktickej školy budú vzdelávaní dištančnou formou.

Školský klub detí je od 20.10.2020 v prevádzke len pre deti prípravného až 4. ročníka v obvyklom čase.

Pre všetkých žiakov (okrem žiakov s poruchou autistického spektra, žiakov so sluchovým postihnutím a žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím) platí povinnosť nosenia rúška počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu!

Prosíme rodičov, aby dôsledne dodržiavali všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní a preberaní svojich detí do/zo školy!  

Dieťaťu, ktoré bude prejavovať známky respiračného ochorenia pri rannom filtri nebude umožnené zúčastniť sa  vzdelávania.

Zákonný zástupca je povinný pri rannom filtri  odovzdať vyplnené tlačivá, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu.

Mgr. Anna Ďurajková, riad. školy

Prílohy:

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že od 15.10.2020 do 19.10.2020 (vrátane) je škola na základe karanténneho opatrenia vydaného regionálnym hygienikom v Žiline zatvorená.

Vyučovanie pokračuje dištančnou formou. 

O ďalšom postupe budete priebežne informovaní prostredníctvom webového sídla školy. Rodičov budú kontaktovať triedni učitelia.

Mgr. Anna Ďurajková, riad. školy

Vážení rodičia,

od 12.10. do 14.10.2020 (pondelok až streda) je riaditeľkou školy vyhlásené riaditeľské voľno. Žiaci zostávajú doma.

V tomto období sa žiaci môžu vzdelávať dištančnou formou v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. podľa pokynov triednych učiteliek a triedneho učiteľa, ktorí sa s Vami skontaktujú. 

Prosíme Vás, aby ste sledovali webové sídlo školy www.szsibytca.sk, kde budú zverejnené ďalšie aktuálne pokyny a oznamy.

Na základe vydaných pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline oznamuje riaditeľka školy, že Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča (všetky organizačné zložky a organizačné súčasti)  prechádzajú odo dňa 03.10.2020 do oranžovej fázy.

V škole bol potvrdený výskyt ochorenia COVID-19 dňa 07.10.2020  (test vykonaný dňa 06.10.2020) u jedného nepedagogického zamestnanca školy. Na základe potvrdeného výskytu ochorenia postupuje škola podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia.

Nepedagogický zamestnanec školy nebol od 02.10.2020 (piatok) v kontakte so žiadnym zamestnancom ani so žiadnym žiakom školy. Rovnako tento zamestnanec nebol v kontakte od uvedeného dňa ani so žiadnym zákonným zástupcom ktoréhokoľvek žiaka našej školy. Tento zamestnanec je v domácej karanténe a postupuje podľa usmernení RÚVZ so sídlom v Žiline.

Škola monitoruje zdravotný stav všetkých svojich zamestnancov a žiakov, pravidelne uskutočňuje ranný filter, dodržiava prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia v súlade s pokynmi pre oranžovú farbu.

Prosíme rodičov, aby pochopili vážnosť situácie a nedožadovali sa vstupu do priestorov školy. Preberanie a odovzdávanie detí pedagogickými zamestnancami je pri bráne školy.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že o krátky čas budeme patriť opäť k zeleným školám.

Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje všetkým zákonným zástupcom detí, žiakom a zamestnancom, že od 20.09.2020 naďalej platí povinné nosenie rúšok u žiakov od 4. ročníka po 9. ročník, u všetkých zamestnancov a návštevníkov školy.

Deti v materskej škole a v nižších ročníkoch školy, žiaci so sluchovým postihnutím, žiaci s poruchou autistického spektra, žiaci so stredným až ťažkým mentálnym postihnutím majú nosenie rúšok odporúčané. Nosenie rúšok u tejto skupiny detí vzhľadom na ich zdravotný stav a obmedzenia je na rozhodnutí zákonných zástupcov.

 

NAĎALEJ PLATIA VŠETKY POKYNY  A OBMEDZENIA PRI DODRŽIAVANÍ HYGIENICKÝCH OPATRENÍ,  KTORÉ BOLI VYDANÉ RIADITEĽKOU ŠKOLY OD 01.09.2020!

PROSÍME DODRŽIAVAJTE

R            O           R

rúško     odstup      ruky

 

PROSÍME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ,  ABY SA NEZDRŽIAVALI V ŠKOLE MIMO VYHRADENÝ ČAS PRI ODOVZDÁVANÍ A PREBERANÍ DETÍ!

VSTUP DO ŠKOLY JE POVOLENÝ LEN JEDNÉMU RODIČOVI ALEBO POVERENEJ OSOBE, KTORÁ PRIVÁDZA ALEBO PREBERÁ DIEŤA!

 

V prílohe si, prosím, pozorne prečítajte nasledovné pokyny k nástupu do školy a organizácii vyučovacieho procesu v prvých dňoch školského roka 2020/2021.

 
Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy