Vážení  rodičia, vážení zákonní zástupcovia,

v tomto školskom roku Vaše deti ukončia vzdelávanie na našej škole. Je tu čas, kedy ich spolu s Vami čaká vážne rozhodnutie spojené s výberom školy, v ktorej sa budú pripravovať na svoj budúci život. Na tomto mieste by sme Vám chceli poskytnúť niekoľko dôležitých informácií, ktoré Vás zorientujú v tom, ako bude prebiehať prijímacie konanie do odborných učilíšť a praktických škôl pre školský rok 2023/2024.Podľa novely zákona č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva prihlášku na vzdelávanie uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača vypĺňa prihlášku, v ktorej uvedie najviac dva odbory vzdelávania.

Prihlášku neplnoletého uchádzača sú povinní podpísať obidvaja rodičia žiaka. Ak sa rodičia žiaka dohodnú, že prihlášku podpíše len jeden zákonný zástupca, v takomto prípade sú povinní  doručiť riaditeľovi príslušnej strednej školy písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti spolu s prihláškou. 

Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ školy, ktorú žiak navštevuje.

Povinné prílohy k prihláške:

-        vyjadrenie lekára so špecializáciou  všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti  uchádzača študovať zvolený odbor  (na predpísanom tlačive),

-        správa z diagnostického vyšetrenia uchádzača vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (nie staršia ako dva roky),

-        osvedčené kópie vysvedčení, ak bol uchádzač z niektorého vyučovacieho predmetu hodnotený slovne (iba vysvedčenia so slovným hodnotením). 

 Odborné  učilište  alebo  praktická škola  Vám  zašle  pozvánku na prijímacie pohovory spolu s pokynmi. 

Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách pre školský rok 2023/2024 uskutočnia v týchto  termínoch:

a) prvý termín je 4. máj 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. máj 2023,

b) druhý termín je 9. máj 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2023.

V prípade Vášho záujmu Vám s vyplnením a skompletizovaním prihlášky môže pomôcť výchovná poradkyňa Spojenej školy internátnej v Bytči.

                                                                                                         Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

                                                                                                              výchovná poradkyňa

                                                                                                                     0911307956