Vážení  rodičia,

blíži sa čas, kedy Vaše deti ukončia vzdelávanie na našej škole a Vy spolu s nimi rozmýšľate kam ďalej.  Na tomto mieste by sme Vám chceli poskytnúť niekoľko dôležitých informácií, ktoré Vás zorientujú v tom, ako bude prebiehať prijímacie konanie do odborných učilíšť a praktických škôl pre školský rok 2022/2023.Podľa novely zákona č. 45/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.1.2022 podáva prihlášku na vzdelávanie uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy  do 20. marca 2022.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača vypĺňa prihlášku, v ktorej  uvedie najviac dva odbory vzdelávania.

Prihlášku neplnoletého uchádzača sú povinní podpísať obidvaja zákonní zástupcovia žiaka. Ak sa rodičia žiaka dohodnú, že prihlášku podpíše len jeden zákonný zástupca, v takomto prípade sú povinní doručiť riaditeľovi príslušnej strednej školy písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti spolu s prihláškou. 

Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

Povinné prílohy k prihláške:

-          vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať zvolený odbor (na predpísanom tlačive),

-          správa z diagnostického vyšetrenia uchádzača vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (nie staršia ako dva roky),

-          kópie vysvedčení, ak bol uchádzač z niektorého vyučovacieho predmetu hodnotený slovne (iba vysvedčenia so slovným hodnotením). 

Odborné učilište alebo praktická škola Vám zašle pozvánku na prijímacie pohovory spolu s pokynmi. 

Zákonný zástupca žiaka je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách pre školský rok 2022/2023 uskutočnia v týchto  termínoch:

a) prvý termín je 2. máj 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. máj 2022,

b) druhý termín je 9. máj 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2022.

V prípade Vášho záujmu Vám s vyplnením a skompletizovaním prihlášky môže pomôcť výchovná poradkyňa Spojenej školy internátnej v Bytči.

Ak máte akékoľvek otázky sme tu pre Vás.

Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

výchovná poradkyňa

0911307956