Riaditeľka školy oznamuje rodičom žiakov z tried elokovaného pracoviska Spojenej školy internátnej v Bytči (žltá budova), že z dôvodu blízkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou dňa 20.01.2022, zostávajú žiaci všetkých ročníkov v karanténe od 21.01.2022 – 30.01.2022 (vrátane). Žiaci sú povinní dodržiavať karanténne opatrenie – zdržiavať sa v domácom prostredí, sledovať zdravotný stav a v prípade prepuknutia príznakov do ochorenia na COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho detského lekára. Vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou.

Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka školy nariaďuje karanténu pre všetky deti ubytované v školskom internáte a pre žiakov špeciálnej základnej školy C3 variant odo dňa 20.01.2022 – 29.01.2022 (vrátane) z dôvodu, že v školskom internáte a v triede C3 bola antigénovými testami potvrdená pozitivita na COVID-19. Deti sú povinné dodržiavať karanténne opatrenia – zdržiavať sa len v domácom prostredí, sledovať svoj zdravotný stav a pri podozrení na niektoré z príznakov ochorenia COVID-19 rodičia kontaktujú detského lekára. K príznakom ochorenia COVID-19 patria najmä – zvýšená teplota, kašeľ, bolesti kĺbov, bolesti hlavy, zhoršené dýchanie. 

Informácie o výsledkoch pozitívneho testovania na COVID-19 u žiakov školy boli nahlásené na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline dňa 20.01.2022.

                                                                                                          Mgr. Anna Ďurajková

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič za svoje dieťa vždy, ak dieťa chýba v škole 3 po sebe idúce dni.

Príloha č. 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – dieťa/žiak

Príloha č. 1a: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti – rodič

UF zalozky 2021Aj tento školský rok sa naše šikovné deti pod vedením svojich kreatívnych učiteľov zapojili do krásneho projektu „Záložka do knihy spája školy“ organizovanou Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Tohtoročná téma bola: „Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.“ Cieľom projektu je nie len rozvíjať lásku ku knihám a k čítaniu, ale aj nadviazanie kontaktov a priateľstiev medzi slovenskými a českými základnými školami. Takýmto nevšedným spôsobom sa podporuje čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci pilne pracovali. Ponorili sa do jedinečného rozprávkového sveta a ľubovoľnou technikou vytvorili krásne dielka – záložky. Veríme, že záložky budú sprevádzať deti nie len pri učení, ale aj pri čítaní zaujímavých kníh.

Knihy nie sú na to, aby sme im verili, ale sú podnetom bádania. Keď prechádzame knihou, nemali by sme sa pýtať, čo v nej je, ale zvažovať, čo to znamená.“ (Umberto Eco: Meno ruže)

Mgr. Jana Kačincová, Mgr. Martina Koišová

Otvorenie školského roka bude za priaznivého počasia v exteriéri v priestoroch školského dvora (žltá budova) so začiatkom o 8,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie školského roka v jednotlivých triedach, preto je potrebné, aby mali žiaci prezuvky!

Každý žiak, zákonný zástupca a zamestnanec je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom a dodržiavať pokyny zverejnené na školskej bráne. Výnimku z nosenia rúška majú žiaci s autizmom, žiaci nepočujúci a žiaci so stredným až ťažkým mentálnym postihnutím.

Zákonní zástupcovia detí - Špeciálna materská škola - majú povolený vstup do priestorov materskej školy v čase od 7,00 hod. do 8,00 hod. za dodržania všetkých predpísaných opatrní zverejnených
na bráne školy (rúško – odstup – ruky). Do materskej školy môže ísť s dieťaťom najviac jeden zákonný zástupca, ktorý pri vstupe odovzdá poverenej učiteľke vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (príloha č. 1a). Rodič dieťaťa sa ďalej riadi pokynmi zástupkyne riaditeľky pre Špeciálnu materskú školu – Mgr. Ľubomíra Kucková.

Zákonní zástupcovia žiakov – Špeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s autizmom a Praktická škola – sa riadia nasledovnými pokynmi:

 • do budovy školy (do tried) môže ísť s dieťaťom, ktoré bude žiakom prípravného ročníka, alebo žiakom, ktoré v predchádzajúcom školskom roku nebolo žiakom našej školy len jeden zákonný zástupca, ktorý pri vstupe do triedy odovzdá triednej učiteľke vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (príloha č. 1a),
 • zákonných zástupcov detí, ktoré budú navštevovať školský klub detí bude informovať o pridelení dieťaťa do oddelenia klubu riaditeľka školy v priestoroch chodby v hlavnej budove školy,
 • v priestoroch pred telocvičňou bude k dispozícií vedúca školskej jedálne, ktorej môžu rodičia nahlásiť záujem dieťaťa o stravovanie v školskej jedálni od 03.09.2021,
 • rodičia odovzdajú osobné veci svojho dieťaťa ubytovaného v školskom internáte vedúcej vychovávateľke, ktorá ich prevezme vo vstupných  priestoroch školského internátu.

Činnosť školského internátu začína už 02.09.2021, školský klub detí začína svoju činnosť od 03.09.2021.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne 03.09.2021 od 07,55 hod. do 11,35 hod. vo všetkých triedach. Dňa 03.09.2021 budú žiaci poučení o školskom poriadku, o pravidlách dodržiavania bezpečnosti v škole pri všetkých činnostiach. V tento deň dostanú žiaci učebnice, rozvrh hodín a ostatné informácie potrebné k riadnemu vyučovaniu od 06.09.2021.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č. 1) predkladajú rodičia 02.09.2021 dobrovoľne z dôvodu, že okres Bytča patrí podľa semaforu medzi zelené okresy. V prípade, ak dôjde k zmene farby okresu (oranžová, červená), Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič za svoje dieťa vždy ak dieťa chýba v škole 3 po sebe idúce dni.

Príloha č. 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – dieťa/žiak

Príloha č. 1a: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti – rodič

Mgr. Anna Ďurajková

Ministerstvo školstva vydalo v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov „ŠKOLSKÝ SEMAFOR“ a manuál pre postup škôl a školských zriadení, v ktorom všetky usmernenia a opatrenia vedú k monitorovaniu vývoja epidémie a prijímaniu protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 v SR.

Na základe verejne dostupných informácii k danej problematike zverejnenej na www.minedu.sk a po prerokovaní podmienok Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča v Pedagogickej rade dňa 23.08.2021 prijala riaditeľka školy opatrenia, ktoré smerujú v čo najväčšej možnej miere ochrániť zdravie a bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy.

 1. Prevádzka špeciálnej materskej školy je zabezpečená od 7,00 hod. Z dôvodu, aby sa predchádzalo miešaniu detí, zákonných zástupcov a žiakov školy, prosíme rodičov, aby využili čas od 7,00 hod. do 7,30 hod. na privedenie detí do materskej školy.
 2. Vyučovanie v základnej škole pre žiakov s autizmom, špeciálnej základnej škole a praktickej škole začína denne o 7,55 hod. Pre žiakov sú priestory školy (obidve budovy) otvorené až od 7,30 hod. V prípade, ak rodič z objektívnych dôvodov musí svoje dieťa priviesť do školy skôr ako je určený čas, so súhlasom riaditeľky školy prevezme toto dieťa zamestnanec, ktorý bude poverený výkonom dozoru nad dieťaťom do 7,30 hod. Rodič je povinný svoju požiadavku vopred prerokovať s riaditeľkou školy.
 3. Pri vstupe do budovy školy bude deťom a žiakom vykonávaný ranný filter spočívajúci v meraní teploty. Pri teplote nad 37,5 °C (aj po 2x opakovanom meraní) nebude dieťa prevzaté od rodiča do materskej školy. Rovnako nebude umožnené ani žiakovi s teplotou nad 37,5°C zúčastniť sa vyučovania. Škola bude postupovať podľa manuálu, čo znamená, že dieťa bude izolované do príchodu rodiča, ktorý je povinný si dieťa v čo najkratšej možnej dobe vyzdvihnúť do osobnej starostlivosti.
 4. V škole platia zásady – prekrytie horných dýchacím ciest rúškom, minimalizovanie kontaktov a  dezinfekcia rúk. Rúška nemusia nosiť deti v materskej škole, žiaci s poruchou autistického spektra, žiaci s poruchou sluchu, žiaci so stredným až ťažkým stupňom mentálneho postihnutia a vyučujúci v triedach, ktorí vzdelávajú takýchto žiakov.
 5. Pre stravovanie a prevádzku školy platia interné pokyny, s ktorými sú oboznámení zamestnanci školy. Zo školskej jedálne nie je možné odnášať obedy vo vlastných obedároch.
 6. Rodičia detí nemajú povolený vstup do priestorov školy bez vopred dohodnutého stretnutia s vedením školy. Rodičia privádzajú a preberajú deti pri vchodových dverách do budovy školy. Pri dverách sú umiestnené zvončeky, ktorými privolajú konkrétneho pedagogického zamestnanca, ktorý dieťa prevezme alebo ho odovzdá rodičovi.
 7. „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ odovzdá rodič dieťaťa alebo žiak pri nástupe do škôlky alebo školy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). V čase, keď je Bytča označená ako zelený okres, „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá rodič škole dobrovoľne. Ak sa okres bude nachádzať v iných farbách (oranžová alebo červená), rodič predkladá potvrdenie automaticky bez výnimky. Ak žiak dochádza do školy z iného okresu, ktorý nie je zeleným okresom, automaticky tento žiak predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 8. Rodič môže dieťa na základe svojho rozhodnutia ospravedlniť pre neprítomnosť v škole najviac na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť „potvrdenie o chorobe“ od svojho detského lekára pre deti a dorast. V opačnom prípade pôjde u žiaka o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka školy oznamuje rodičom žiakov, že ministerstvo školstva umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkým žiakom prípravného až 10. ročníka špeciálnej základnej školy a všetkých ročníkov základnej školy pre žiakov s autizmom, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

Rodičia žiakov podľa vlastného uváženia vyhodnotia, či o tento spôsob jednorazového testovania svojich detí majú záujem. V prípade záujmu od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 do 8,00 hod. nahlásia záujem o testovanie kloktacími PCR testami riaditeľke školy formou e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Rodičia žiakov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Ak by testovanie rodičia vykonávali v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

Na základe záujmu rodičov o jednorazové testovanie kloktacími PCR testami škola objedná  potrebný počet testov od dodávateľa a po dohode s ním určí deň a spôsob realizácie testovania žiakov týmito testami v dňoch od 02.09.20221 – 05.09.2021.

Deň zberu testov si škola dohodne s dodávateľom kloktacích testov individuálne. Testy budú vyzdvihnuté dodávateľom na adrese školy a do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

Spôsob, akým prebieha testovanie kloktacími PCR testami, ako aj všetky potrebné informácie o kloktacích PCR testoch nájdete na webovej stránke ministerstva https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

Ďalej ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom školy, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Rodičia žiakov podľa vlastného uváženia vyhodnotia, či o tento spôsob testovania svojich detí majú záujem. V prípade záujmu  od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 do 8,00 hod. nahlásia záujem o testovanie domácimi antigénovými testami riaditeľke školy formou e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Následne škola  požiada odbor školstva na okresnom úrade v sídle kraja o vydanie príslušného počtu balení samotestov. Škola môže požiadať len o presný počet samotestov. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.

Od 30. 8. 2021 škola vyzdvihne požadovaný počet balení samotestov na príslušnom odbore školstva okresného úradu v sídle kraja. Škola je povinná na vyžiadanie okresného úradu preukázať počet rodičov, ktorí prejavili záujem o antigénové samotestovanie.

Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

Sprievodca pre samotestovanie

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

Mgr. Anna Ďurajková

Vážení rodičia,

od 01. septembra 2021 sa bude poskytovať dotácia na stravu vo výške 1,30 € iba tým deťom ŠMŠžiakom ŠZŠ a žiakom ZŠ pre žiakov s AUT, ktorých zákonní zástupcovia doručia:

1) potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

   alebo

2) potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

   alebo

3) čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Deti v ŠMŠ do 5 rokov veku majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu životného minima alebo hmotnej núdze podľa § 4 ods. 3 písm. a)alebo b) zákona o dotáciách.

Termín doručenia : do 31. JÚLA 2021

Spôsob doručenia:

 1. OSOBNE DO POŠTOVEJ SCHRÁNKY ŠKOLY
 2. POŠTOU NA ADRESU ŠKOLY: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča
 3. ZASLANÍM SKENOVANÉHO DOKUMENTU NA e-mail: eva.sedliackova@szsibytca.sk      

V prípade doplnenia informácií ohľadom dotácie na stravu volajte vedúcej školskej jedálne Bc. Eve Sedliačkovej na t. č. 0911 18 01 64 v čase od 8:00 - 16:00 hodiny.

Vzor čestného vyhlásenie si možu rodičia stiahnúť v priloženej prílohe.

Príloha: Čestné vyhlásenie

01.07.2021 – 09.07.2021

Pozývame kamarátov do rozprávkovej krajiny plnej detských snov a zábavy, kde sa bude fantázia prelínať so skutočnosťou. Kto by nechcel nájsť skutočný poklad? Minulý školský rok sme to v letnej škole nemali vôbec jednoduché. Mysleli sme si, že nám poklad ukryl drak, ktorý sa nachádza v studni pri Bytčianskom zámku. Časť pokladu deti našli pomocou indícií u pani riaditeľky, no zvyšná polovica sa nikde nenašla. Preto sa tento rok opäť premeníme na pátračov a vydáme sa na dobrodružnú cestu plnú prekvapení, ktorá nás pri ceste za strateným pokladom určite čaká.

Rozhodli sme sa, že to tento rok nenecháme len tak. Na pomoc si zavoláme policajtov, ktorí presne vedia, ako sa hľadajú stratené veci.

Ak by bol poklad na neprístupnom mieste, veríme, že si s cestou k nemu hravo poradia hasiči.

Autobus nám pomôže prekonať ďalekú cestu do Papradna na Kolibu, kde nám možno zvieratká pošepnú, kde by sa mohol poklad ukrývať.

Najviac pokladov sa skrýva v hradoch, možno aj ten náš bude ukrytý práve v tom našom skákacom hrade.

Vo Westernovom mestečku v Rašove sa z nás stanú kovboji a priučíme sa tam rôznym zručnostiam, ktoré nám pomôžu prekonať prekážky na ceste za pokladom.

Naši kamaráti Pali a Pali nám prídu zahrať a zaspievať, aby sme načerpali veľa nových síl pri náročnej a dobrodružnej ceste.

Veríme, že spoločne zažijeme nezabudnuteľných šesť dní. Dni, počas ktorých sa bude úsmev, radosť, dobrodružstvo a poznanie rozdávať medzi deti každý deň.

Na všetkých sa veľmi tešia Vaše pani učiteľky, asistentky a vychovávateľky SŠI v Bytči. 

Mgr. Mária Holáčiková

                                                                  

                                                  

 

Čo nevidieť, nastane čas prázdnin. Mnohí by si mohli myslieť, že sa v škole počas týchto júnových dní nudíme. Práve naopak, čaká nás ešte veľa práce, ale aj zábavy:

poupratujeme si triedy, vyčistíme lavice, vygumujeme popísané a zalepíme poškodené knihy,

dáme do poriadku školský pozemok a školský dvor,

vo štvrtok 24.6. sa tešíme na koncert Tomáša Bezdedu, na ktorý nás pozvali kamaráti zo ZŠ Lániho,

v piatok 25.6. si pozrieme divadlo O čertovi Kolofónovi a odovzdáme knihy,

v pondelok 28.6. budeme venovať vychádzke v prírode a športu na Atletickom trojboji,

navštívime výstavu Premeny svadobnej bielej v Sobášnom paláci v Bytči,

v stredu 30.6. o 8,30 hodine sa všetci spolu stretneme na Slávnostnom ukončení šk. roka 2020/2021. 

Mgr. Božena Bašová

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča oznamuje zákonným zástupcom detí, že v prípade záujmu zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do Základnej školy pre žiakov s autizmom alebo do Špeciálnej základnej školy v Bytči pre školský rok 2021/2022  je potrebné kontaktovať riaditeľku školy na č. tel. 0911 553 321 – Anna Ďurajková najneskôr do 10. mája 2021.

Mgr. Anna Ďurajková

Vážení rodičia našich deviatakov,

je tu čas, kedy si Vaše deti kladú otázku, čím budem a rozhodujú sa, kam ďalej po ukončení vzdelávania na našej škole. Je to pre ne, ako aj pre Vás, ako rodičov, jedno z veľmi dôležitých rozhodnutí v ich živote. Preto sme tu, aby sme Vám, ak to budete potrebovať, poradili a podali pomocnú ruku.
Na tomto mieste by sme Vám radi poskytli niekoľko dôležitých informácií, ktoré sa týkajú podávania prihlášok na štúdium v rámci prípravy Vašich detí na budúce povolanie.
 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách na školský rok 2021/2022 uskutočnia v týchto termínoch:

a) prvý termín je 3. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. máj 2021,

b) druhý termín je 10. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. máj 2021.

Zákonný zástupca žiaka môže podať najviac dve prihlášky na vybrané odbory. Prihlášky Vám budú doručené prostredníctvom Vašich detí v priebehu mesiaca marec 2021.

Zákonný zástupca žiaka je povinný doručiť triednemu učiteľovi žiaka Vami podpísané a lekárom potvrdené prihlášky do 8. apríla 2021. 

Prihlášky a zápisné lístky spolu s kópiou osobnej dokumentácie žiaka škola zašle do odborného učilišťa alebo praktickej školy, ktorú si Vaše dieťa vybralo. Odborné učilište alebo praktická škola Vám zašle pozvánku na prijímacie pohovory spolu s pokynmi. 

Zákonný zástupca žiaka je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

O prípadných zmenách vyplývajúcich z usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás budeme obratom informovať prostredníctvom webového sídla školy a Vašich detí.

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás.

                                                                                                         Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

                                                                                                              výchovná poradkyňa

                                                                                                                 tel. 0911 307 956  

Riaditeľka školy oznamuje žiakom, rodičom a zamestnancom, že na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 z 05. februára 2021 a súhlasu zriaďovateľa obnovujeme školské vyučovanie v Špeciálnej materskej škole, Špeciálnej základnej škole, Základnej škole pre žiakov s autizmom a v Praktickej škole od 08.02.2021 (pondelok).  Od tohto dňa je obnovená aj prevádzka školského klubu, školského internátu, školskej jedálne a centra špeciálnopedagogického poradenstva.

 

Podmienky nástupu pre deti a žiakov do školy:

 • dieťa/žiak nemôže vykazovať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, hlieny, sople)
 • negatívny test na ochorenie COVID – 19 platný najviac 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID – 19 za posledných 90 dní musí mať aspoň jeden zákonný zástupca
 • vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 11a tohto oznamu)
 • žiaci budú dodržiavať podmienky nosenia rúšok (okrem výnimiek) a pravidelnej dezinfekcie rúk
 • žiaci školy nemusia absolvovať  test.

 

Podmienky nástupu zamestnancov na pracovisko:

 • negatívny test na ochorenie COVID – 19 platný najviac 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID – 19 za posledných 90 dní
 • vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 9a).

Prosíme rodičov, aby dodržiavali všetky nariadenia a pokyny riaditeľky školy, ktoré sú zverejnené na vstupných bránach a dverách budov školy. V súvislosti s mimoriadnou situáciou  COVID-19 – platí pre rodičov zákaz vstupu do školy.  Informácie o deťoch/žiakoch budú naďalej poskytované ich pri odovzdávaní rodičom, telefonicky resp. prostredníctvom žiackej knižky. Osobné nevyhnutné stretnutia s rodičmi budú uskutočňované v čase po vyučovaní vo vyhradenom priestore školy. 

 

Žiakom, ktorí sa z dôvodu obáv na ochorenie COVID – 19 nezúčastnia prezenčného vzdelávania, budú triedni učitelia v dohodnutých intervaloch (raz za 2 -3 dni) zasielať úlohy na domáce vypracovanie. Neprítomnosť týchto žiakov na prezenčnom vyučovaní bude ospravedlnená.

Vážení rodičia, zamestnanci,

prosíme Vás o pochopenie situácie, ktorá nastala tým, že ministerstvo školstva  vydalo Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania až v piatok 05. februára 2021 vo večerných hodinách a tak do toho času sme nemohli uverejniť náš  oznam, čím bola situácia okolo otvorenia školy neistá a vyčerpávajúca pre každého z nás.

 

Oznamujeme Vám, že jarné prázdniny budú v dňoch 15.02.2021 - 19.02.2021.

 

TEŠÍME SA NA VÁS !

                    Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

 

 

Prílohy:

9a - Zamestnanec - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a ... 

11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a ... 

files/navrat_do_skol.pdf

Riaditeľka školy oznamuje žiakom 5.-10. ročníka vo všetkých variantoch a žiakom Praktickej školy, že v nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva SR č. 202018259:1-A1810 zo dňa 02.11.2020 a usmernenia zriaďovateľa školy obnovuje vyučovanie od 10.11.2020 prezenčnou formou.

Všetci žiaci školy nad 10 rokov pri nástupe do školy sú povinní preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka Spojenej školy internátnej oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že:

 

 • jesenné prázdniny sú v dňoch 30.10.2020 (piatok), 02.11.2020 (pondelok), 06.11.2020 (piatok) a 09.11.2020 (pondelok)

 

 • výchovno-vzdelávací proces pre deti Špeciálnej materskej školy prebieha denne prezenčnou formou

 

 • výchovno-vzdelávací proces žiakov prípravného až 4. ročníka Základnej školy pre žiakov s autizmom a Špeciálnej základnej školy prebieha prezenčnou formou. Vyučovanie pre týchto žiakov je povinné. Školský klub detí je v prevádzke v nezmenenom režime.

 

 • vyučovanie pre žiakov druhého stupňa Základnej školy pre žiakov s autizmom (5.-9. ročník), žiakov Špeciálnej základnej školy vo všetkých variantoch (5.-10. ročník) a žiakov Praktickej školy (1.-3. ročník)  bude v dňoch 26.10.2020 – 27.11.2020 prebiehať dištančnou formou.

 

 • školský internát bude v prevádzke od 03.11.2020 len pre ubytovaných žiakov I. stupňa Špeciálnej základnej školy.

 

Upozorňujeme žiakov druhého stupňa školy a žiakov Praktickej školy, že vyučovanie v uvedenom období sa neprerušuje, mení sa len forma vzdelávania. Všetky povinnosti týkajúce sa účasti aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov a žiakov.

 

Deti, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou nemôžu mať nariadenú karanténu.

V prípade ďalších zmien a usmernení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR budete informovaní prostredníctvom webového sídla školy.

                                                                                                                                                    Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že od 20.10.2020 (utorok) obnovuje výchovno-vzdelávací proces pre deti Špeciálnej materskej školy a žiakov prípravného až 4. ročníka Špeciálnej základnej školy (A, B, C variant) a Základnej školy pre žiakov s autizmom.

Od 20.10.2020 do odvolania nie je v prevádzke školský internát.

Žiaci druhého stupňa Špeciálnej základnej školy (5. – 9. ročník vo všetkých variantoch), Základnej školy pre žiakov s autizmom a žiaci Praktickej školy budú vzdelávaní dištančnou formou.

Školský klub detí je od 20.10.2020 v prevádzke len pre deti prípravného až 4. ročníka v obvyklom čase.

Pre všetkých žiakov (okrem žiakov s poruchou autistického spektra, žiakov so sluchovým postihnutím a žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím) platí povinnosť nosenia rúška počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu!

Prosíme rodičov, aby dôsledne dodržiavali všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní a preberaní svojich detí do/zo školy!  

Dieťaťu, ktoré bude prejavovať známky respiračného ochorenia pri rannom filtri nebude umožnené zúčastniť sa  vzdelávania.

Zákonný zástupca je povinný pri rannom filtri  odovzdať vyplnené tlačivá, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu.

Mgr. Anna Ďurajková, riad. školy

Prílohy: