UVOFKaždoročne sa v našej škole koná tradičný karneval,

dňa 10. 02. 2023 k nám Spevko Pali zavítal.

Deťom aj dospelým sa postaral o množstvo zábavy,

spoločne sme si zatancovali i zaspievali.

 

Na všakovaké rozprávkové bytosti sme sa premenili.

Čarodejníkmi, princeznami, zvieratkami, ba aj superhrdinami sme sa stali.

Kúzelná atmosféra zaplavila naše srdcia radosťou a šťastím,

do tohto čarokrásneho sveta sa s nadšením aj o rok vrátim.

 

Vedzte, že v závere nik na stupienku víťazov nestál,

                                                                                                        predsa každý z nás svojou jedinečnosťou vyhral.

                                                                                                          Odmenou pre nás boli smiech a iskričky v očkách,

                                                                                                              naše jazýčky si pochutili na sladkostiach a domácich šiškách.

Mgr. Denisa Siládiová, Bc. Jozefína Balážová

Vážení  rodičia, vážení zákonní zástupcovia,

v tomto školskom roku Vaše deti ukončia vzdelávanie na našej škole. Je tu čas, kedy ich spolu s Vami čaká vážne rozhodnutie spojené s výberom školy, v ktorej sa budú pripravovať na svoj budúci život. Na tomto mieste by sme Vám chceli poskytnúť niekoľko dôležitých informácií, ktoré Vás zorientujú v tom, ako bude prebiehať prijímacie konanie do odborných učilíšť a praktických škôl pre školský rok 2023/2024.Podľa novely zákona č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva prihlášku na vzdelávanie uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača vypĺňa prihlášku, v ktorej uvedie najviac dva odbory vzdelávania.

Prihlášku neplnoletého uchádzača sú povinní podpísať obidvaja rodičia žiaka. Ak sa rodičia žiaka dohodnú, že prihlášku podpíše len jeden zákonný zástupca, v takomto prípade sú povinní  doručiť riaditeľovi príslušnej strednej školy písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti spolu s prihláškou. 

Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ školy, ktorú žiak navštevuje.

Povinné prílohy k prihláške:

-        vyjadrenie lekára so špecializáciou  všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti  uchádzača študovať zvolený odbor  (na predpísanom tlačive),

-        správa z diagnostického vyšetrenia uchádzača vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (nie staršia ako dva roky),

-        osvedčené kópie vysvedčení, ak bol uchádzač z niektorého vyučovacieho predmetu hodnotený slovne (iba vysvedčenia so slovným hodnotením). 

 Odborné  učilište  alebo  praktická škola  Vám  zašle  pozvánku na prijímacie pohovory spolu s pokynmi. 

Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách pre školský rok 2023/2024 uskutočnia v týchto  termínoch:

a) prvý termín je 4. máj 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. máj 2023,

b) druhý termín je 9. máj 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2023.

V prípade Vášho záujmu Vám s vyplnením a skompletizovaním prihlášky môže pomôcť výchovná poradkyňa Spojenej školy internátnej v Bytči.

                                                                                                         Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

                                                                                                              výchovná poradkyňa

                                                                                                                     0911307956

dane 2022Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z dane.

2% z daní môžete venovať nadácii Spoločne pre región, ktorá už viac rokov spolupracuje s našou školou. Všetky vyzbierané finančné prostriedky od rodičov v plnej výške 100% nadácia zasiela našej škole. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. 2% od našich rodičov pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech našich detí.

Bližšie informácie k 2% a potrebné tlačivá na stiahnutie nájdete v prílohách.

Postup pri vypĺňaní tlačív:

1/ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. VÁM NA VYŽIADANIE VYDÁ VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ.

2/ VYHLÁSENIE (ktoré tvorí prílohu) stačí vytlačiť a podpísať v kolónke podpis daňovníka. Ostatné údaje podľa Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti vypíše zamestnanec našej školy, ktorý spracúva podklady k 2% a následne doručí všetky tlačivá za školu na príslušné daňové úrady.

Obidve tlačivá odovzdajte triednym učiteľom.                                                                                                                                                                           Ďakujeme.

Prílohy:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

 

XXVI. ročník regionálnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik sa dňa 25.10.2022 z organizačných dôvodov neuskutoční.

Ďakujeme za pochopenie.

UF zaciatok rokaSlávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude dňa 05. septembra 2022 o 8,30 hod. v priestoroch školského dvora na ul. Mičurova 367/3 (žltá budova vedľa zmrzliny Jadran). V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční v priestoroch školskej chodby v hlavnej budove školy.

Do tried po skončení slávnosti pôjdu len žiaci prípravných ročníkov, ostatní žiaci, ktorí dochádzajú do školy denne pôjdu domov.

V školskom internáte zostanú deti, ktoré sú prihlásené na ubytovanie na týždenný pobyt. Pre týchto žiakov je zabezpečené celodenné stravovanie.

Rodičia môžu svoje deti prihlásiť v tento deň na odoberanie stravy od 06.09.2022 (desiata, obed) u vedúcej školskej jedálne.

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude prebiehať od 06.09.2022. Vyučovanie v tento deň končí najneskôr piatou vyučovacou hodinou (12,35 hod.)

Pre deti, ktoré navštevujú špeciálnu materskú školu sa slávnostné otvorenie v uvedených priestoroch netýka. Rodičia privedú svoje dieťa do materskej školy v čase od 7,00 hod. do 8,00 hod. Dĺžku pobytu budú mať novoprijaté deti v tento deň z dôvodu adaptácie na prostredie a podmienky skrátenú podľa pokynov zástupkyne riaditeľky materskej školy. Ďalšie podmienky si zákonní zástupcovia dohodnú s triednymi učiteľkami.

Každé dieťa/žiak môže do školy nastúpiť len v prípade, ak neprejavuje známky respiračného ochorenia a známky ochorenia na COVID-19. Z tohto dôvodu sú zákonní zástupcovia povinní odovzdať pred nástupom dieťaťa do školy písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Rodičia môžu toto vyhlásenie potvrdiť elektronicky cez EDUPAGE, alebo podpísané v papierovej forme odovzdajú zdravotníkovi školy pri vstupe (príloha č.1).

Príloha č.1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

                                                                                                                      Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

Riaditeľka Spojenej školy internátnej v Bytči oznamuje rodičom detí zo Špeciálnej materskej školy, že z dôvodu blízkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19, je materská škola v dňoch 15.02.2022 - 18.02.2022 (vrátane) zatvorená pre deti, ktoré nemajú výnimku z karantény. Prosím rodičov o sledovanie zdravotného stavu svojich detí a v prípade podozrenia, prípadne výskytu príznakov na ochorenie COVID-19, kontaktujte svojho detského lekára, ktorý rozhoduje o ďalšom postupe.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

Poprosím rodičov, aby si skontrolovali pred odoslaním vyhlásení o bezpríznakovosti, ktoré tlačivo odkliknú a pošlú cez Edupage. V prípade dieťaťa/žiaka, odkliknú Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. V prípade vstupu rodiča do budovy školy, odkliknú Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.
Ak má dieťa/žiak príznaky ochorenia na COVID-19 alebo bolo v styku s pozitívne testovanou osobou najneskôr 2 dni pred nástupom do škôlky/školy, je potrebné dodržiavať karanténu, o ktorej vždy rozhoduje ošetrujúci lekár dieťaťa. O dĺžke karantény nemôže rozhodnúť učiteľ ani rodič, ale len ošetrujúci lekár, ktorého sú rodičia povinní kontaktovať. O dĺžke karantény, ktorú určil ošetrujúci lekár, informujte, prosím Vás, svojich triednych učiteľov, aby sme aj my mohli vzájomne chrániť ostatné deti, Vás a sami seba.
V prípadoch, ak dieťa bude prejavovať známky respiračného ochorenia (kašeľ, zvýšená teplota, nádcha), toto dieťa neprevezmeme na vyučovanie a rodič bude povinný vziať dieťa domov. Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

Aktuálne písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič za svoje dieťa vždy, ak dieťa chýba v škole 3 po sebe nasledujúce dni.

Príloha č. 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – dieťa/žiak

Príloha č. 1a: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti – rodič

Vážení  rodičia,

blíži sa čas, kedy Vaše deti ukončia vzdelávanie na našej škole a Vy spolu s nimi rozmýšľate kam ďalej.  Na tomto mieste by sme Vám chceli poskytnúť niekoľko dôležitých informácií, ktoré Vás zorientujú v tom, ako bude prebiehať prijímacie konanie do odborných učilíšť a praktických škôl pre školský rok 2022/2023.Podľa novely zákona č. 45/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.1.2022 podáva prihlášku na vzdelávanie uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy  do 20. marca 2022.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača vypĺňa prihlášku, v ktorej  uvedie najviac dva odbory vzdelávania.

Prihlášku neplnoletého uchádzača sú povinní podpísať obidvaja zákonní zástupcovia žiaka. Ak sa rodičia žiaka dohodnú, že prihlášku podpíše len jeden zákonný zástupca, v takomto prípade sú povinní doručiť riaditeľovi príslušnej strednej školy písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti spolu s prihláškou. 

Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

Povinné prílohy k prihláške:

-          vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať zvolený odbor (na predpísanom tlačive),

-          správa z diagnostického vyšetrenia uchádzača vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (nie staršia ako dva roky),

-          kópie vysvedčení, ak bol uchádzač z niektorého vyučovacieho predmetu hodnotený slovne (iba vysvedčenia so slovným hodnotením). 

Odborné učilište alebo praktická škola Vám zašle pozvánku na prijímacie pohovory spolu s pokynmi. 

Zákonný zástupca žiaka je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách pre školský rok 2022/2023 uskutočnia v týchto  termínoch:

a) prvý termín je 2. máj 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. máj 2022,

b) druhý termín je 9. máj 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2022.

V prípade Vášho záujmu Vám s vyplnením a skompletizovaním prihlášky môže pomôcť výchovná poradkyňa Spojenej školy internátnej v Bytči.

Ak máte akékoľvek otázky sme tu pre Vás.

Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

výchovná poradkyňa

0911307956

UF zalozky 2021Aj tento školský rok sa naše šikovné deti pod vedením svojich kreatívnych učiteľov zapojili do krásneho projektu „Záložka do knihy spája školy“ organizovanou Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Tohtoročná téma bola: „Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.“ Cieľom projektu je nie len rozvíjať lásku ku knihám a k čítaniu, ale aj nadviazanie kontaktov a priateľstiev medzi slovenskými a českými základnými školami. Takýmto nevšedným spôsobom sa podporuje čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci pilne pracovali. Ponorili sa do jedinečného rozprávkového sveta a ľubovoľnou technikou vytvorili krásne dielka – záložky. Veríme, že záložky budú sprevádzať deti nie len pri učení, ale aj pri čítaní zaujímavých kníh.

Knihy nie sú na to, aby sme im verili, ale sú podnetom bádania. Keď prechádzame knihou, nemali by sme sa pýtať, čo v nej je, ale zvažovať, čo to znamená.“ (Umberto Eco: Meno ruže)

Mgr. Jana Kačincová, Mgr. Martina Koišová

Riaditeľka školy oznamuje rodičom žiakov, že ministerstvo školstva umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkým žiakom prípravného až 10. ročníka špeciálnej základnej školy a všetkých ročníkov základnej školy pre žiakov s autizmom, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

Rodičia žiakov podľa vlastného uváženia vyhodnotia, či o tento spôsob jednorazového testovania svojich detí majú záujem. V prípade záujmu od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 do 8,00 hod. nahlásia záujem o testovanie kloktacími PCR testami riaditeľke školy formou e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Rodičia žiakov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Ak by testovanie rodičia vykonávali v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

Na základe záujmu rodičov o jednorazové testovanie kloktacími PCR testami škola objedná  potrebný počet testov od dodávateľa a po dohode s ním určí deň a spôsob realizácie testovania žiakov týmito testami v dňoch od 02.09.20221 – 05.09.2021.

Deň zberu testov si škola dohodne s dodávateľom kloktacích testov individuálne. Testy budú vyzdvihnuté dodávateľom na adrese školy a do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

Spôsob, akým prebieha testovanie kloktacími PCR testami, ako aj všetky potrebné informácie o kloktacích PCR testoch nájdete na webovej stránke ministerstva https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

Ďalej ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom školy, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Rodičia žiakov podľa vlastného uváženia vyhodnotia, či o tento spôsob testovania svojich detí majú záujem. V prípade záujmu  od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 do 8,00 hod. nahlásia záujem o testovanie domácimi antigénovými testami riaditeľke školy formou e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Následne škola  požiada odbor školstva na okresnom úrade v sídle kraja o vydanie príslušného počtu balení samotestov. Škola môže požiadať len o presný počet samotestov. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.

Od 30. 8. 2021 škola vyzdvihne požadovaný počet balení samotestov na príslušnom odbore školstva okresného úradu v sídle kraja. Škola je povinná na vyžiadanie okresného úradu preukázať počet rodičov, ktorí prejavili záujem o antigénové samotestovanie.

Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

Sprievodca pre samotestovanie

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

Mgr. Anna Ďurajková

Vážení rodičia,

od 01. septembra 2021 sa bude poskytovať dotácia na stravu vo výške 1,30 € iba tým deťom ŠMŠžiakom ŠZŠ a žiakom ZŠ pre žiakov s AUT, ktorých zákonní zástupcovia doručia:

1) potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

   alebo

2) potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

   alebo

3) čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Deti v ŠMŠ do 5 rokov veku majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu životného minima alebo hmotnej núdze podľa § 4 ods. 3 písm. a)alebo b) zákona o dotáciách.

Termín doručenia : do 31. JÚLA 2021

Spôsob doručenia:

  1. OSOBNE DO POŠTOVEJ SCHRÁNKY ŠKOLY
  2. POŠTOU NA ADRESU ŠKOLY: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča
  3. ZASLANÍM SKENOVANÉHO DOKUMENTU NA e-mail: eva.sedliackova@szsibytca.sk      

V prípade doplnenia informácií ohľadom dotácie na stravu volajte vedúcej školskej jedálne Bc. Eve Sedliačkovej na t. č. 0911 18 01 64 v čase od 8:00 - 16:00 hodiny.

Vzor čestného vyhlásenie si možu rodičia stiahnúť v priloženej prílohe.

Príloha: Čestné vyhlásenie

01.07.2021 – 09.07.2021

Pozývame kamarátov do rozprávkovej krajiny plnej detských snov a zábavy, kde sa bude fantázia prelínať so skutočnosťou. Kto by nechcel nájsť skutočný poklad? Minulý školský rok sme to v letnej škole nemali vôbec jednoduché. Mysleli sme si, že nám poklad ukryl drak, ktorý sa nachádza v studni pri Bytčianskom zámku. Časť pokladu deti našli pomocou indícií u pani riaditeľky, no zvyšná polovica sa nikde nenašla. Preto sa tento rok opäť premeníme na pátračov a vydáme sa na dobrodružnú cestu plnú prekvapení, ktorá nás pri ceste za strateným pokladom určite čaká.

Rozhodli sme sa, že to tento rok nenecháme len tak. Na pomoc si zavoláme policajtov, ktorí presne vedia, ako sa hľadajú stratené veci.

Ak by bol poklad na neprístupnom mieste, veríme, že si s cestou k nemu hravo poradia hasiči.

Autobus nám pomôže prekonať ďalekú cestu do Papradna na Kolibu, kde nám možno zvieratká pošepnú, kde by sa mohol poklad ukrývať.

Najviac pokladov sa skrýva v hradoch, možno aj ten náš bude ukrytý práve v tom našom skákacom hrade.

Vo Westernovom mestečku v Rašove sa z nás stanú kovboji a priučíme sa tam rôznym zručnostiam, ktoré nám pomôžu prekonať prekážky na ceste za pokladom.

Naši kamaráti Pali a Pali nám prídu zahrať a zaspievať, aby sme načerpali veľa nových síl pri náročnej a dobrodružnej ceste.

Veríme, že spoločne zažijeme nezabudnuteľných šesť dní. Dni, počas ktorých sa bude úsmev, radosť, dobrodružstvo a poznanie rozdávať medzi deti každý deň.

Na všetkých sa veľmi tešia Vaše pani učiteľky, asistentky a vychovávateľky SŠI v Bytči. 

Mgr. Mária Holáčiková

                                                                  

                                                  

 

Čo nevidieť, nastane čas prázdnin. Mnohí by si mohli myslieť, že sa v škole počas týchto júnových dní nudíme. Práve naopak, čaká nás ešte veľa práce, ale aj zábavy:

poupratujeme si triedy, vyčistíme lavice, vygumujeme popísané a zalepíme poškodené knihy,

dáme do poriadku školský pozemok a školský dvor,

vo štvrtok 24.6. sa tešíme na koncert Tomáša Bezdedu, na ktorý nás pozvali kamaráti zo ZŠ Lániho,

v piatok 25.6. si pozrieme divadlo O čertovi Kolofónovi a odovzdáme knihy,

v pondelok 28.6. budeme venovať vychádzke v prírode a športu na Atletickom trojboji,

navštívime výstavu Premeny svadobnej bielej v Sobášnom paláci v Bytči,

v stredu 30.6. o 8,30 hodine sa všetci spolu stretneme na Slávnostnom ukončení šk. roka 2020/2021. 

Mgr. Božena Bašová

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča oznamuje zákonným zástupcom detí, že v prípade záujmu zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do Základnej školy pre žiakov s autizmom alebo do Špeciálnej základnej školy v Bytči pre školský rok 2021/2022  je potrebné kontaktovať riaditeľku školy na č. tel. 0911 553 321 – Anna Ďurajková najneskôr do 10. mája 2021.

Mgr. Anna Ďurajková

Vážení rodičia našich deviatakov,

je tu čas, kedy si Vaše deti kladú otázku, čím budem a rozhodujú sa, kam ďalej po ukončení vzdelávania na našej škole. Je to pre ne, ako aj pre Vás, ako rodičov, jedno z veľmi dôležitých rozhodnutí v ich živote. Preto sme tu, aby sme Vám, ak to budete potrebovať, poradili a podali pomocnú ruku.
Na tomto mieste by sme Vám radi poskytli niekoľko dôležitých informácií, ktoré sa týkajú podávania prihlášok na štúdium v rámci prípravy Vašich detí na budúce povolanie.
 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách na školský rok 2021/2022 uskutočnia v týchto termínoch:

a) prvý termín je 3. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. máj 2021,

b) druhý termín je 10. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. máj 2021.

Zákonný zástupca žiaka môže podať najviac dve prihlášky na vybrané odbory. Prihlášky Vám budú doručené prostredníctvom Vašich detí v priebehu mesiaca marec 2021.

Zákonný zástupca žiaka je povinný doručiť triednemu učiteľovi žiaka Vami podpísané a lekárom potvrdené prihlášky do 8. apríla 2021. 

Prihlášky a zápisné lístky spolu s kópiou osobnej dokumentácie žiaka škola zašle do odborného učilišťa alebo praktickej školy, ktorú si Vaše dieťa vybralo. Odborné učilište alebo praktická škola Vám zašle pozvánku na prijímacie pohovory spolu s pokynmi. 

Zákonný zástupca žiaka je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

O prípadných zmenách vyplývajúcich z usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás budeme obratom informovať prostredníctvom webového sídla školy a Vašich detí.

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás.

                                                                                                         Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

                                                                                                              výchovná poradkyňa

                                                                                                                 tel. 0911 307 956