SnímkaVzájomným čítaním v skupinách, čítaním na pokračovanie, prerozprávaním prečítaných textov sme spoločne v ŠKD a ŠI rozvíjali čitateľskú gramotnosť.

Naše spoločné aktivity za prvý polrok si môžete pozrieť v prezentácií.

Bc. Monika Adamová

uf enviro skdV školskom klube detí a v školskom internáte aktívne podporujeme prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia, prostredníctvom praktického zážitkového učenia. V priloženej prezentácií si môžete pozrieť naše aktivity.

                                                                                Mgr. Miroslava Klapčíková

UF zimaV oddeleniach školského klubu detí a školského internátu počas dlhých zimných dní deti nezaháľali, a venovali sa rôznym aktivitám. V priloženej prezentácii si môžete pozrieť práce detí.

Adriana Sakalová

UF Jesen SKDAni sme sa nenazdali a už deťom ubehli dva krásne mesiace v školskom klube detí. Školský klub deťom ponúka priestor na zábavu, hry a aj rôzne individuálne a skupinové aktivity. Počas týchto jesenných mesiacov mali deti pripravené rôzne tvorivé dielne, kde sa mohli realizovať, či už po stránke výtvarnej, pracovnej, telovýchovnej, ale aj hudobnej. V priloženej prezentácií si môžete pozrieť práce detí.

Mgr. Miroslava Klapčíková

Dňa 20.01.2020 si deti školského internátu a školského klubu detí vyskúšali, ako je to, keď sa z nich stanú „básnici“. Pani učiteľka Mgr. Tóthová ako koordinátorka žiackej knižnice pre nich pripravila súťaž v tvorivosti o najkrajšiu veršovanú básničku, riekanku, hádanku. Pri práci s deťmi jej pomáhal Tonko Cestovateľ, ktorý precestoval celý svet a zastavil sa aj pri týchto deťoch, aby sa dozvedel, aké sú šikovné. A naozaj boli. Spoločne s menšou pomocou p. učiteľky a p. vychovávateliek vytvorili krásne básničky a hádanky. Presvedčiť sa o tom, že deti boli naozaj tvorivé, môžete aj tu priloženými básničkami a hádankami.                                                                                     

Mgr. Magdaléna Tóthová

Dňa 24.10.2018 sa na školskom dvore konala ,,šarkaniáda“. Púšťanie šarkanov je zdravý, ekologický, vekovo neobmedzený druh športu. Patrí medzi typické symboly jesene. Prvý šarkan vzlietol približne pred 3000 rokmi v Číne. Číňania verili, že šarkan odnáša z domu smolu a nešťastie.

Na podujatí prevládali vlastnoručne vyrobené šarkany, ktoré si deti prichystali vopred v ŠKD a ŠI. Deti súťažili, ktorý šarkan najdlhšie poletí. Na fotkách si môžete pozrieť, že z podujatia mali veľkú radosť.

Mgr. Daniela Vyšná

Deti ŠKD a ŠI sa dňa 17.10.2018 zúčastnili spoločnej akcie v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti a Medzinárodného dňa školských knižníc. Pani učiteľka Mgr. Magdaléna Tóthová, ako vedúca žiackej školskej knižnice, ktorá bola pozvaná, si pre deti pripravila množstvo zaujímavostí. No, ale nebola sama, veľmi aktívne jej pomáhali aj skvelí pomocníčkovia  maňušky - Pomocníček Knihovníček, Myška Hryzka, Pomocníčka Marienka, Sloník Šikovník a pani vychovávateľky. Na úvod deti stručne oboznámila s tým, ako vzniká kniha, spýtala sa, či deti radi čítajú, aké knižočky už prečítali, ale aj to, či vedia, kde je školská knižnica a či si už nejaké knihy z nej zapožičali. Deťom sa veľmi páčili hádanky, ktoré si pripravil Pomocníček Knihovníček, Myška Hryzka im ukázala, ako sa nemá s knižočkami zaobchádzať, Pomocníčka Marienka deťom vysvetlila, že okrem školských knižníc je aj veľká krajská knižnica napr. v Žiline. Potom si všetky deti pozreli školskú knižnicu a vystavené knihy, ktoré si mohli zapožičať. Sloník Šikovník mal pre deti pripravenú úlohu, a to vyrábanie vlastnej knihy, podrobne im vysvetlil, ako sa taká vlastná knižočka vyrába. Deti už aj na jej výrobe začali pracovať. Tí šikovní boli odmenení peknou nálepkou. Sľúbili sme si, že sa na takomto stretnutí v ŠKD a ŠI uvidíme, lebo sa chceme pochváliť s výrobou vlastnej knihy, ale aj porozprávať sa o knihe, ktorú sme prečítali.

Bc. Mária Chabadová

Školský rok sa pomaly končí a my sme si v školskom klube a v školskom internáte spríjemnili popoludnie spoločnou opekačkou. Pospomínali sme si na spoločne prežité chvíle a tiež sme si zašportovali. Tešíme sa na ďalší školský rok.

Mgr. Daniela Vyšná

Prezentácia Pohyb hrou - cvičenia a hry na rozvoj koordinačných schopností pre deti mladšieho školského veku - 2. časť - názorne zobrazuje rozvíjanie uvedených schopností u našich žiakov v ŠKD pod vedením Miroslava Kurinského.

Prezentácia Netradičné techniky vo výtvarnej výchove - ukážky netradičných výtvarných techník.

Vypracovala Mgr. Daniela Vyšná

V rámci voľnočasových aktivít si žiaci ŠKD a ŠI spríjemnili štvrtkové popoludnie na spoločnej akcii Eko hry. V súťažno-zábavnej hre „Beh s donáškou“ si žiaci upevnili vedomosti o známych prírodninách, rozvíjali pohotovosť, postreh a pohybové schopnosti. Uvedomiť si dôležitosť zachovania všetkých organizmov na Zemi, pochopiť ich vzájomné vzťahy bolo cieľom eko hry „ Pavučina vzťahov “.

Bc. Mária Chabadová

Spojenie teoretických poznatkov s praktickým využitím v školskom klube detí ilustruje priložená prezentácia od p. vychovávateľa Miroslava Kurinského.

Prezentácia Finančná gramotnosť - ukážka prípravy na vyučovanie v ŠKD.

Vypracovala Mgr. Daniela Vyšná

Deti našej školy zo školskej družiny a školského internátu oslávili MDD športovo-súťažným popoludním spojeným s opekačkou. V príjemnom prostredí školského dvora vládla veselá nálada a radosť z pohybu. Na spoločnom priateľskom podujatí si deti pochutnali na voňavých špekáčikoch a nechýbala ani sladká odmena.

P. vychovávateľ Miroslav Kurinský spracoval prezentáciu v programe Microsoft Office PowerPoint s názvom Netradičné športy a hry v ŠKD a ŠI s podtitulom Vikingský šach. Ak by ste mali chuť zahrať si hru, v prezentácii nájdete jej pravidlá obohatené fotografiami detí ŠKD.

Deti ŠKD a ŠI sa v pondelok 26.10.2015 spoločne stretli na sezónnych hrách púšťania šarkanov. Na školskom dvore sa deti vybehali, vyšantili a veselo zabavili. Za svoju kreativitu pri zhotovení šarkanov boli všetky deti odmenené.