Žiaci ŠKD a ŠI sa v rámci voľnočasových aktivít stretli dňa 11. októbra 2018 na spoločnom podujatí „Eko hry“. V súťažno-zábavných hrách precvičovali a upevňovali vedomosti o známych prírodninách (stromy, listy, plody). V štafetových hrách rozvíjali pohotovosť, postreh, pohybové schopnosti, obratnosť, rýchlosť. Mladší žiaci 1. oddelenia ŠKD určovali pomocou hmatu druh prírodnín, ktoré vytiahli z košíka. Cieľom hry „Pavučina vzťahov“ bolo uvedomiť si dôležitosť zachovania všetkých organizmov na Zemi a pochopiť ich vzájomné vzťahy.

 

Vychovávateľka ŠI Bc. Mária Chabadová