Konanie prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupcovia, vážení plnoletí uchádzači,na tomto mieste by sme Vám chceli poskytnúť niekoľko dôležitých informácií, ktoré Vás zorientujú v tom, ako bude prebiehať prijímacie konanie do Praktickej školy v Bytči na školský rok 2023/2024.

1.     Podanie prihlášky

Podľa novely zákona č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva prihlášku na vzdelávanie plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľke Praktickej školy v Bytči do 20. marca 2023.

Prihlášku podpisuje plnoletý uchádzač.

Prihlášku neplnoletého uchádzača podpisuje žiak a jeho zákonní zástupcovia. Prihlášku sú povinní podpísať obidvaja rodičia žiaka. Ak sa rodičia žiaka dohodnú, že prihlášku podpíše len jeden zákonný zástupca, v takomto prípade sú povinní  doručiť riaditeľke Praktickej školy v Bytči písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti spolu s prihláškou. 

Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ školy, ktorú žiak navštevuje. Uchádzač, ktorý už základnú školu nenavštevuje, pripojí k prihláške namiesto hodnotenia vysvedčenia alebo ich osvedčené kópie zo školy, ktorú naposledy navštevoval.

Povinné prílohy k prihláške:

-        vyjadrenie lekára so špecializáciou  všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti  uchádzača študovať zvolený odbor  (na predpísanom tlačive),

-        potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (ak má uchádzač zmenenú pracovnú schopnosť),

-        správa z diagnostického vyšetrenia uchádzača vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (nie staršia ako dva roky),

-        osvedčené kópie vysvedčení, ak bol uchádzač z niektorého vyučovacieho predmetu hodnotený slovne (iba vysvedčenia so slovným hodnotením),

-        uchádzač, ktorý už špeciálnu školu nenavštevuje, pripojí  k prihláške vysvedčenia alebo ich osvedčené kópie zo školy, ktorú naposledy navštevoval.

2.     Konanie prijímacích skúšok 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách na školský rok 2023/2024 uskutočnia v týchto  termínoch:

a) prvý termín je 4. máj 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. máj 2023,

b) druhý termín je 9. máj 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2023.

Na základe doručenej prihlášky Praktická škola v Bytči zašle uchádzačovi  pozvánku na prijímací pohovor. 

Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

Uchádzač o vzdelávanie v Praktickej škole v Bytči v školskom roku 2023/2024 bude prijatý po vyhodnotení splnených kritérií bez prijímacích skúšok.

Ak bol uchádzač o vzdelávanie prijatý, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí Praktickej škole v Bytči prijatie na vzdelávanie v stanovenom termíne.

Žiadosť o prijatie do školského internátu si uchádzač podáva počas prijímacieho konania.

3.     Odvolanie

Proti rozhodnutiu riaditeľky Praktickej školy v Bytči o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

V prípade Vášho záujmu Vám s vyplnením a skompletizovaním prihlášky môže pomôcť výchovná poradkyňa Spojenej školy internátnej v Bytči.

                                                                                                         Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

                                                                                                              výchovná poradkyňa

                                                                                                                     0911307956