V prílohe sa nachádza Školský výchovný program pre školský klub detí.