UF SKD SIV prílohe sa nachádza plán práce školského klubu detí, školského internátu a metodického združenia vychovávateliek na školský rok 2021/2022.