UF SKDV prílohe sa nachádza školský výchovný program pre školský klub detí, platný od 01.09.2022.