V prílohe sa nachádza informovaný súhlas zákonného zástupcu pre školský internát.