Zareagovali sme na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo 2018“.

Vypracovali sme projekt s názvom „Precízna diagnostika ako základ efektívnej pomoci“, ktorého cieľom je skvalitnenie odbornej starostlivosti, ktorú klientom nášho centra poskytujeme prostredníctvom kvalitnej diagnostiky a to zabezpečením diagnostických testov na včasnú a precíznu diagnostiku. Cieľovú skupinu projektu tvoria deti a žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú klientmi nášho centra.

Náš projekt uspel, vďaka čomu sme sa mohli v období od 1. júla 2018 do 15. decembra 2018 pustiť do jeho realizácie.

Prostredníctvom financovania rozvojového projektu sme zabezpečili aktuálne diagnostické testy, vďaka ktorým sme dokázali zefektívniť celé kontinuum nami poskytovaných služieb, nakoľko základom, ktorý musí predchádzať nastaveniu efektívnej pomoci každému dieťaťu a žiakovi, je precízny diagnostický proces.

Zo skúsenosti vieme, že včasným zachytením poruchy, či zaostávania vo vývine, dokážeme pomôcť naštartovať vývin alebo predchádzať rozvinutiu poruchy. Vynaložené finančné prostriedky veľmi významne skvalitnili úroveň služieb, ktoré poskytujeme klientom nášho centra, vďaka čomu má projekt význam pre svoju efektivitu a dlhodobú udržateľnosť.

 

Tím odborných zamestnancov CŠPP