V našej prezentácii nájdete užitočné informácie k problematike školskej integrácie žiaka so ŠVVP v bežnej triede ZŠ a odporúčania pre výchovno-vzdelávací proces.