Pomáhajme včas a efektívne

- bolo hlavné heslo ďalšieho odborného podujatia, určeného pre klinických i školských logopédov. Odborný seminár s názvom „Raná intervencia“ sa konal po prvýkrát na jeseň 2015. Pre veľký úspech a záujem zo strany logopédov sa 23.4.2016 uskutočnilo v Bratislave jeho opakovanie. Tohto prínosného a kvalitného kurzu sa zúčastnila aj naša logopedička.

Spomínaný kurz bol vedený odborníčkami zo Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva s názvom „Inštitút detskej reči“ so sídlom v Bratislave. Kurz bol rozdelený do niekoľkých častí. Účastníci sa dozvedeli veľa užitočných a zaujímavých informácií z oblasti včasnej diagnostiky, terapie  narušenej komunikačnej schopnosti (NKS), ako aj o poradenstve rodičom. Reč bola najmä o ranej starostlivosti o deti s narušeným vývinom reči, špecificky narušeným vývinom reči, mentálnou retardáciou, autizmom a poruchami plynulosti.

Pri mikrofóne sa postupne vystriedali všetky odborníčky zo spomínaného centra. Kurz bol realizovaný zaujímavou formou. Teoretické vedomosti boli dopĺňané praktickými a veľmi užitočnými video ukážkami. Súčasťou kurzu bolo aj plnenie praktických úloh, pri ktorých si logopédi mohli overiť, nakoľko porozumeli problematike.

Téma včasnej starostlivosti o deti s NKS je v zahraničí známa už dávno. My sme veľmi radi, že aj na Slovensku sa čím ďalej tým viac preferuje tento prístup. Existuje niekoľko výskumov, ktoré jednoznačne dokazujú, že raná intervencia má veľký význam. A preto sme veľmi radi, že aj prostredníctvom takýchto kurzov sa môžeme vzdelávať a zdokonaľovať v tejto oblasti.

                                                                                                                   Mgr. Daniela Chudá

                                                                                                                            logopéd CŠPP