Dňa 21.01.2016 usporiadalo naše Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva stretnutie rodičov detí so zdravotným znevýhodnením so zástupcami firmy VELCON.

Cieľom stretnutia bolo poskytnúť komplexné informácie rodičom detí so zdravotným znevýhodnením pri odstraňovaní bariér v bytoch, rodinných domoch a verejných priestoroch. Našou snahou bolo, aby rodičia týchto detí získali čo najviac informácii o možnostiach získania, zakúpenia, montáži zdvíhacích zariadení na prekonávanie architektonických bariér pre svoje imobilné deti, ale aj poskytnúť  informácie v oblasti legislatívy, možností riešenia sociálnej pomoci. Počas diskusie si rodičia vzájomne  vymenili rôzne skúsenosti, zážitky  a cenné rady. Rodičia sa so zástupcami firmy VELCON dohodli na stretnutiach v domácnostiach, aby tak získali najpresnejší obraz o možnostiach vybudovania bezbariérových priestoroch, resp. o možnostiach využívania kompenzačných pomôcok deťmi vo svojich domácnostiach. Ocenením zo strany rodičov boli najmä možnosti, že práve zástupcovia firmy zabezpečia rodičom týchto detí niektoré úkony priamo na ÚPSVaR v mieste spádového okresu.

Takýmito užitočnými  spoločnými stretnutiami  sa usilujeme pomáhať každému, kto našu pomoc potrebuje.