Spojme sa v prospech dobrej veci

To bolo hlavné heslo, v ktorého duchu sa nieslo odborné podujatie s názvom „Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách“, ktorého sme sa zúčastnili aj my – odborní zamestnanci CŠPP (logopéd a psychológ). Odborná konferencia sa konala dňa 28.5.2015 v priestoroch Trnavskej univerzity a bola vyvrcholením projektu, v ktorom sa spojili odborníci z viacerých oblastí s cieľom posunúť úroveň poznatkov o autizme z hľadiska etiológie, symptomatológie, ranej diagnostiky a terapie a pod...

Podujatie malo z nášho pohľadu vysokú odbornosť a bolo medicínsky zamerané. Na konferencii vystúpili viaceré lekárky ako aj vedecké pracovníčky z „Akademického centra výskumu autizmu - ACVA“, ktoré vzniklo v októbri 2013 na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave. Celú konferenciu odborne viedla klinická psychologička PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., ktorá je považovaná za jednu z najväčších odborníčok v oblasti autizmu na Slovensku. Účastníci podujatia mali možnosť vypočuť si kvalitné a odborné prednášky a získať tak nový náhľad do problematiky autizmu. Aj keď boli prednášky zamerané skôr teoreticky a vedecky, boli tam spomenuté aj viaceré terapeutické postupy. V súčasnej dobe sa na Slovensku v súvislosti s terapiou autizmu skloňuje najmä ABA (aplikovaná behaviorálna analýza).

Počet účastníkov presiahol číslo 250, čo svedčí o vysokom záujme odborníkov, ale aj verejnosti dozvedieť sa nové informácie o tejto poruche. Medzi zúčastnenými boli prítomní odborníci z viacerých oblastí (lekári, psychológovia, logopédi, špeciálni pedagógovia, učitelia), ale aj samotní rodičia detí s autizmom. Bolo to naozaj výnimočné podujatie, nakoľko sa spojili ľudia, ktorí prichádzajú do styku s deťmi s autizmom – či už v profesionálnom alebo osobnom živote a hľadali spolu riešenia. Považujeme za veľmi prínosné, že na konferencii sa o slovo prihlásilo aj niekoľko rodičov, ktorí upozornili na dôležité a praktické informácie.

Na konferencii bol prezentovaný aj fakt, že počet autistických detí stúpa. To je dôvodom, prečo sa čím ďalej tým viac hľadajú spôsoby včasnej diagnostiky a následne správne nastavenej terapie autizmu. Ako jeden z výstupov dostali účastníci o.i. do rúk aj nový skríningový nástroj a praktické posudzovacie škály.

Na konci podujatia bol priestor aj pre kvalitnú a otvorenú diskusiu, v ktorej odborníčka poukázala na neustále sa meniace podmienky pre autistov v sociálnom či školskom systéme na Slovensku. Celkom spontánne vyšiel na konci konferencie návrh vybrať zástupcu rodičov autistických detí do komisie na ministerstve, kde sa táto problematika prejednáva. Aj preto veríme, že táto konferencia bola krokom k ďalším pozitívnym zmenám.

                                                                                                                      Mgr. Daniela Chudá

                                                                                                                       logopéd CŠPP