Ministerstvo školstva vydalo v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov „ŠKOLSKÝ SEMAFOR“ a manuál pre postup škôl a školských zriadení, v ktorom všetky usmernenia a opatrenia vedú k monitorovaniu vývoja epidémie a prijímaniu protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 v SR.

Na základe verejne dostupných informácii k danej problematike zverejnenej na www.minedu.sk a po prerokovaní podmienok Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča v Pedagogickej rade dňa 23.08.2021 prijala riaditeľka školy opatrenia, ktoré smerujú v čo najväčšej možnej miere ochrániť zdravie a bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy.

  1. Prevádzka špeciálnej materskej školy je zabezpečená od 7,00 hod. Z dôvodu, aby sa predchádzalo miešaniu detí, zákonných zástupcov a žiakov školy, prosíme rodičov, aby využili čas od 7,00 hod. do 7,30 hod. na privedenie detí do materskej školy.
  2. Vyučovanie v základnej škole pre žiakov s autizmom, špeciálnej základnej škole a praktickej škole začína denne o 7,55 hod. Pre žiakov sú priestory školy (obidve budovy) otvorené až od 7,30 hod. V prípade, ak rodič z objektívnych dôvodov musí svoje dieťa priviesť do školy skôr ako je určený čas, so súhlasom riaditeľky školy prevezme toto dieťa zamestnanec, ktorý bude poverený výkonom dozoru nad dieťaťom do 7,30 hod. Rodič je povinný svoju požiadavku vopred prerokovať s riaditeľkou školy.
  3. Pri vstupe do budovy školy bude deťom a žiakom vykonávaný ranný filter spočívajúci v meraní teploty. Pri teplote nad 37,5 °C (aj po 2x opakovanom meraní) nebude dieťa prevzaté od rodiča do materskej školy. Rovnako nebude umožnené ani žiakovi s teplotou nad 37,5°C zúčastniť sa vyučovania. Škola bude postupovať podľa manuálu, čo znamená, že dieťa bude izolované do príchodu rodiča, ktorý je povinný si dieťa v čo najkratšej možnej dobe vyzdvihnúť do osobnej starostlivosti.
  4. V škole platia zásady – prekrytie horných dýchacím ciest rúškom, minimalizovanie kontaktov a  dezinfekcia rúk. Rúška nemusia nosiť deti v materskej škole, žiaci s poruchou autistického spektra, žiaci s poruchou sluchu, žiaci so stredným až ťažkým stupňom mentálneho postihnutia a vyučujúci v triedach, ktorí vzdelávajú takýchto žiakov.
  5. Pre stravovanie a prevádzku školy platia interné pokyny, s ktorými sú oboznámení zamestnanci školy. Zo školskej jedálne nie je možné odnášať obedy vo vlastných obedároch.
  6. Rodičia detí nemajú povolený vstup do priestorov školy bez vopred dohodnutého stretnutia s vedením školy. Rodičia privádzajú a preberajú deti pri vchodových dverách do budovy školy. Pri dverách sú umiestnené zvončeky, ktorými privolajú konkrétneho pedagogického zamestnanca, ktorý dieťa prevezme alebo ho odovzdá rodičovi.
  7. „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ odovzdá rodič dieťaťa alebo žiak pri nástupe do škôlky alebo školy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). V čase, keď je Bytča označená ako zelený okres, „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá rodič škole dobrovoľne. Ak sa okres bude nachádzať v iných farbách (oranžová alebo červená), rodič predkladá potvrdenie automaticky bez výnimky. Ak žiak dochádza do školy z iného okresu, ktorý nie je zeleným okresom, automaticky tento žiak predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
  8. Rodič môže dieťa na základe svojho rozhodnutia ospravedlniť pre neprítomnosť v škole najviac na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť „potvrdenie o chorobe“ od svojho detského lekára pre deti a dorast. V opačnom prípade pôjde u žiaka o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mgr. Anna Ďurajková